Cal Peó
Òdena

  Anoia
  Cal Peó. Camí de ca n'Enrich del Pla al Pla de la Masia
  Emplaçament
  Pla de les Gavarreres. Zona sud-oriental terme.

  Coordenades:

  41.58029
  1.64583
  387116
  4604063
  Número de fitxa
  08143 - 81
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Té greus problemes estructurals
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08142A014000650000HD
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Cal Peó està configurat bàsicament per un volum principal orientat a sud que correspon a
  l'antiga casa i un conjunt de cossos adossats a la banda nord i a la banda de llevant.
  Davant la façana principal de la masia es creua un pati de forma quadrangular tancat amb
  barri. A l'angle sud-oriental del pati hi ha un annex i altres construccions de factura més
  recent.
  La casa més primitiva consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb
  coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga, amb el carener descentrat i
  perpendicular a la façana principal. La façana principal presenta una composició
  d'obertures que sembla respondre a dos programes juxtaposats. La banda de llevant
  presenta una composició centrada amb el carener, amb portal d'accés i obertures a planta
  primera i planta sota coberta; la banda de ponent disposa d'un segon portal d'accés i un
  balcó a planta primera. Els murs de l'edifici són bastits amb paredat irregular arrebossat i
  les obertures són totes elles de geometria simple, construïdes amb llinda i gens
  ornamentades.
  A la banda de llevant de la casa hi ha adossats dos cossos de factura diferent.
  El primer és de planta allargassada amb el costat més llarg enrasat a la façana de
  tramuntana de la casa principal. Aquest cos és de paredat irregular, cadenes cantoneres
  ben escairades i està protegit amb coberta a una sola vessant, la qual es perllonga de la
  coberta principal de la casa. Aquest cos disposa d'un portal obert a llevant construït amb
  llinda de fusta i un segon portal obert a tramuntana construït amb maó ceràmic a sardinell
  amb una inscripció a la seva part central on es llegeix: JOSEPH AGUILERA. ANY 1860. Al
  costat d'aquest cos es troba un cobert de factura més recent amb accés des de la banda
  de llevant, construït amb totxana sense revestir i cobert amb fibrociment.
  A la façana de tramuntana de la casa hi ha adossats tres cossos de diferents alçades.
  Els dos cossos situats a la banda més occidental presenten diferent alçada i estan
  construïts amb paredat irregular arrebossat i coberta a una sola vessant. El cos situat a la
  banda més oriental presenta poca alçada i està construït amb mur de pedra fins a 1,50 metres, recrescut amb obra de fàbrica i coberta a una vessant. D'aquests tres cossos, la
  coberta del cos que queda situat a la part central arriba a assolir una alçada important i
  configura un mur completament cec cap a la banda de llevant i obert vers la banda de
  migjorn.
  El mur de tancament del barri està bastit amb paredat irregular similar al del cos més
  primitiu i està completament esfondrat per la banda oest, la qual hauria contingut el portal
  d'accés a la finca.
  A l'angle sud-oriental del clos hi ha situat un petit annex, cobert actualment amb teula, però
  que conserva restes de l'arrencada d'una coberta construïda amb volta a la catalana.
  Aquest annex disposa d'un portal i una finestra amb frontis ondulat de regust noucentista.
  A l'interior del pati hi ha altres construccions o corrals de factura recent que envaeixen i
  malmeten completament aquesta zona.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  La propietat era coneguda antigament com el mas Borràs d'Oranies, i més endavant com a
  Cal Peó.
  El mas Borràs d'Oranies va ser venut pel seu propietari, Arnau Borràs, fill d'en Bernat i
  Romia a Berenguer Tort, possessor del mas Oranies l'any 1351. Així doncs, l'edifici primitiu
  de Cal Peó ja hauria existit durant el segle XIV, quan es convertí en mas rònec d'Oranies.
  L'edificació s'utilitzà durant tota l'època moderna com a estable i corral del mas principal.
  Durant el segle XIX, concretament l'any 1860, s'hauria fet una reforma dins el conjunt de
  Cal Peó, essent el propietari d'Oranies Josep Aguilera. Aquesta mateixa època coincideix
  amb la reforma del paller del mas principal, reformat l'any 1861.
  En un plànol de l'any 1914, la finca o casa de Cal Peó situada al costat d'Oranies queda
  definida com la Fassina (de la qual no hem trobat cap rastre ni testimoni físic)

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.