Cal Jep Gavatx Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Font-rubí de Baix, 18
A l'alçada del Km 0,5 de la carretera BP-2126
512

Coordenades:

41.42975
1.58395
381683
4587433
08085-368
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A03400014
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab. El carener és paral·lel a la façana principal, que mira cap el SE. L'edifici compta amb planta baixa, planta pis i golfes i la distribució de les obertures de la façana principal és perfectament simètrica i ordenada en base a tres eixos verticals. Totes les obertures compten amb el seu perímetre desdoblat per un relleu de morter i són totes allindades a excepció de l'accés a l'habitatge, que compta amb arc carpanell. L'obertura central de la planta primera és un balcó amb barana de ferro de barres simples que surten cap enfora a la part inferior.
Pel que fa a la cronologia constructiva de l'edifici ens inclinem a situar-la entre l'últim quart del segle XIX i principis del segle XX.