Cal Guarda Font-rubí

Alt Penedès
Barri de la Massana, 30
Al camí de Cal Guarda, a uns 675 m al SE del Mas Moió
409

Coordenades:

41.41849
1.61732
384452
4586138
08085-252
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
001509500CF88E
Miquel Gea i Bullich

Edifici aïllat format per tres cossos, un d'ells cosntruït en època contemporània. Dels dos cossos més antics, el primer, possiblement l'original, és de planta aproximadament quadrada amb coberta de teula àrab de dos aiguavessos amb el carener perpendicular a la façana principal, que s'obre al SE. Aquest cos s'articula en planta baixa i planta pis. Les obertures de la façana principal no estan ubicades de forma simètrica i són totes allindades a excepció de la porta d'entrada, que compta amb un arc escarser de maó.
En segon lloc, adossat al primer cos pel costat de ponent, trobem un segon cos de planta rectangular amb coberta també de dos aiguavessos de teula àrab i amb el carener paral·lel a la façana principal, que en aquest cas s'obre en direcció SO. Aquest cos és més alt que l'anterior atès que s'articula en tres plantes: planta baixa i dos pisos superiors. La façana principal d'aquest cos, molt més fons que ample, s'articula en un sol eix vertical que compta amb una sola obertura per pis. L'obertura de la planta baixa és un accés i compta amb un arc escarser i muntants de maó. La finestra de la primera planta és quadrangular, allindada, mentre que l'obertura corresponent a la segona planta és un balcó, amb barana de ferro de barres simples, que no sobresurt més d'un pam de la línia marcada per la façana. L'obertura associada a aquest balcó és també allindada. Finalment, a ponent del segon cos descrit s'adossa el tercer cos, de planta rectangular i factura totalment contemporània.
Pel que fa a la cronologia de l'habitatge, es fa difícil de precisar per la manca de dades. En tot cas, atenent a les característiques constructives de l'habitatge, proposem una cronologia de construcció que pensem que s'ha d'ubicar en algun moment del segle XIX.