Ca l'Anguera Calaf

Anoia
Carrer Raval de Sant Jaume nº59. 08280 Calaf
A tocar de la via del tren, a peus de la carretera de Manresa.
667

Coordenades:

41.731
1.51665
376635
4620973
08031-35
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
BEI. Catàleg de Béns Protegits.
Fàcil
Sense ús
Privada
6711204CG7261S
Jordi Seró i Ferrer. IN SITU Patrimoni i Turisme

Es troba ubicat a la carretera de Manresa, a tocar de les vies del ferrocarril. Representa un dels edificis més singulars de l'eixample calafí. Arquitectònicament, presenta un cert regust d'art Deco, amb alguns tocs racionalistes. A l'interior cal destacar-hi un espai obert a manera de pati. Formava part del conjunt de l'antiga fàbrica de Farina Anguera.
De planta rectangular, consta de planta baixa i dues plantes de pis. Els murs es troben pràcticament arrebossat, exceptuant algunes parts on trobem encoixinat simulant carreus. La coberta és a diferents vessants, amb teula àrab acabada en un potent ràfec recolzat en mènsules.
La façana d'ingrés s'orienta al sud-est, i presenta certs elements d'interès. A la planta baixa, al centre hi ha l'accés a l'habitatge, amb una senzilla entrada amb reixa de forja poc ornamentada. Al seu entorn, hi trobem diferents finestres amb reixa de forja senzilla, i una entrada de dimensions més grans que dóna a un espai de magatzem. La planta de pis, presenta una composició idèntica d'obertures amb balcons i finestres a cada banda de la tribuna. Els balcons i les finestres són amb una senzilla, però estètica barana de forja, i suportats, com els ampits, per mènsules. A sobre les obertures, a detall decoratiu hi trobem línies horitzontals que sobresurten de l'eix de la façana. A la següent planta de pis trobem la mateixa distribució d'obertures, però sense balcons. Els ampits en aquest cas, no estan suportats per mènsules, i les línies horitzontals decoratives, fan funció també de llinda ( la primera). La tribuna central ocupa l'espai de les dues plantes de pis, es troba suportada per dues mènsules sobre l'entrada a l'habitatge. La coberta de la tribuna, segueix el patró de la de l'edifici, però de forma semicircular.
La façana ubicada a la carretera de Manresa, presenta una tipologia arquitectònica similar a la principal, però més austera en elements. Cal destacar-hi que a la planta baixa només hi té una finestra, i un espai similar a una fornícula, a la cantonera amb la façana principal.
La façana oposada a la principal, es troba pràcticament coberta per un cos que s'hi va afegir posteriorment.
La façana orientada a la via del tren, de característiques molt similars a la resta, cal destacar-hi un allargat balcó central amb barana de forja senzilla, i suportat per mènsules.

Es trobava en un enclavament important dins el context industrial de Calaf. Per una banda, hi havia el moll de càrrega que portava els materials extrets en les mines fins als vagons del tren. També hi havia la fàbrica de farines que era propietat de la mateixa família.