Ca la Curta, Can Xescos i Can Tirola Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Avencó, 1-3-5

Coordenades:

41.76582
2.25399
437991
4624045
08014-67
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8243201DG3284S0001IQ / 8243202DG3284S0001JQ / 8243203DG3284S0001EQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Les cases del principi del carrer d'Avencó van ser construïdes durant el segle XIX. Són edificis entre mitgeres, de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Algunes de les obertures han estat modificades, de manera que l'únic portal que es manté és el de Can Xescos, d'arc carpanell de pedra. En aquesta casa també hi ha dues finestres al pis d'arc pla de pedra amb ampits també de pedra. A Ca la Curta s'hi conserva una finestra d'arc escarser amb ampit de pedra i a Can Tirola hi ha una finestra d'arc pla de pedra. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb una senzilla imbricació ceràmica.

Segons un testimoni gràfic de principi del segle XX, el portal de Can Tirola era com el de Can Xescos i, juntament amb Ca la Curta, tenien adossats uns cossos quadrangulars al costat, que podrien correspondre's amb pous o forns de pa.

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.