Barraca d'artigaires del Termenal I Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Corral d'en Riera
Pel camí de Fontmartina a Santa Fe, passat la Font de Baix, al final d'una corba.
1177

Coordenades:

41.75997
2.45058
454328
4623272
08081-79
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
Dolent
Només conserva part dels murs a una aláda que oscil·la entre els 0,5 i els 0,7 m
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08080A006001920000HS
Virgínia Cepero González

Es tracta de les restes d'una barraca enrunada i coberta per la vegetació. És de planta quadrada d'uns 3 m de llarg i uns 3 m d'amplada.
La tècnica constructiva utilitzada és la de la pedra seca, de procedència local, de tamany mitjà sense relligar. No presenta cap mur divisori interior.
L'alçada conservada dels murs oscil·la entre els 0,5 i els 0,7 m. No s'observen restes de la coberta, que probablement era de fusta o de lloses.
Pel mal estat en el que es troba i, al no disposar de cap tipus d'informació sobre l'estructura, és fa molt difícil precisar la seva cronologia. Les barraques d'artigaires es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081194.

Les barraques d'artigaires són l'evidència d'unes pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII, donada l'explotació de les parts més altes de la muntanya.
Les seves principals funcions bàsiques són d'aixopluc i magatzem durant uns períodes determinats de l'any.
La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser lleugera, de fusta, tot i que també es documenta l'ús de les lloses.

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona