Balmes de can Ximet Olèrdola

Alt Penedès
Al NO de les ruïnes d'Olèrdola i a la dreta de Can Castellví
Accés des de Can Castellví o des del Fondo de la Seguera (propietat privada)

Coordenades:

41.30509
1.70149
391297
4573439
08145-22
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Edats dels Metalls
Medieval
Regular
S'observen moltes deixalles de l'activitat humana al voltant d'aquesta i d'altres abrics de la cinglera. Cal esperar que la resolució de la Direcció General del Patrimoni Cultural declarant l'escalada ús incompatible amb la preservació del bé ajudi a solucionar aquest problema. Pel que fa a les pintures, es veuen afectades per gran quantitat de matèria orgànica que les recobreix, segons l'estudi tècnic que es va realitzar.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
BCIN R-I-55-0327. Catàleg de Béns protegits. POUM 29/01/2008
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 032A00024
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Abric situat en les cingleres de la Vall del Fondo de la Seguera. L'abric fa uns 20 m de longitud, 10 m de fondària i una altura mitjana de 10 m. Al seu interior s'observen una sèrie d'estructures excavades a la roca: escales, forats per a bigues i dos grups de sitges considerades d'època medieval. Les pintures rupestres se situen en l'extrem esquerre de la cavitat, per sobre de les restes de la primera sitja. En altres punts de l'abric s'observen restes de pigment. El conjunt pictòric es compon de 2 figures d'estil esquemàtic i traç simple. Aquestes dues figures són traços que configuren una creu o aspa. En fer la documentació l'any 1987, Elisa Sarria observà, tant en la diàclasi central com a la paret dreta de la gran cavitat, algunes restes de pigment molt deteriorades. Amb posterioritat a la realització d'aquestes documentacions i amb motiu de la realització de la Carta Arqueològica de l'Alt Penedès (1990), fou descoberta una tercera figura, de característiqques similars a les anteriors.

L'accés a l'abric és complicat, des de Can Castellví hi ha un fort pendent a la cinglera. Per accedir-hi des del Fondo de la Seguera, el camí passa per una propietat privada, la qual cosa pot crear problemes. Les pintures de Can Ximet van ser incloses a la llista del Patrimoni Mundial, per la UNESCO, el desembre de 1998.

Descobert el 12 d'octubre de 1984 per Albert Rubio i Victòria del Castillo durant el transcurs d'una visita als conjunts rupestres dels Segarrulls i de Can Castellví.

RUBIO MORA, A. DEL CASTILLO, V. (1986-87). Nuevas pinturas rupestres en Olèrdola (Penedès, Barcelona), dins I Congreso Internacional de Arte Rupestre: Caspe (nov-1985). Bajo Aragón, Prehistoria. Vol. VII-VIII. "Abric de Can Ximet" (1994), dins Corpus de pintures rupestres. Àrea Central i Meridional. Barcelona: Generalitat de Catalunta. Departament de Cultura. Vol. II, fasc. 5