Bac de Sau Les Masies de Roda

Osona
Paratge de la Sabella, 08510.
A llevant del municipi, situada al costat del parador de Sau, del qual forma part.

Coordenades:

41.98033
2.36291
447221
4647789
08116-101
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI
Bo
Legal
BPU (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
IPA, 23042
Fàcil
Residencial
Privada
08115A00500008
Jacob Casquete Rodríguez

Masia aïllada edificada en un terreny amb desnivell de nord a sud, i formada per tres cossos que conjuntament formen una planta irregular, de forma escalonada. El cos ubicat més al sud és de planta rectangular orientat a migjorn. Consta de planta baixa, pis i teulada de dos vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Aquesta façana té la particularitat que en la seva meitat oriental presenta un porxo cobert a la planta baixa i una galeria oberta al pis, totes dues sostingudes mitjançant un pilar rectangular bastit amb pedres. En la seva altra meitat només presenta una finestra d'arc de llinda a l'alçada del pis. La façana oriental no presenta cap obertura, i a l'occidental sols una petita finestra d'arc a nivell emmarcada amb carreus. Cal esmentar que davant la façana meridional hi ha un petit pati rectangular tancat amb un mur de pedra. La façana posterior té adossat una altre cos, de dimensions semblants, encara que un xic desplaçat cap ponent, no mantenint la mateixa línea de façana lateral. Aquesta consta de planta baixa, pis, golfes i teulada de dos vessant amb la mateixa orientació que el cos de migjorn. Aquesta presenta, a la façana de ponent, un gran portal d'accés, d'arc a nivell emmarcat per carreus de bella factura, i a la façana de llevant tres obertures rectangulars: una porta d'accés a la planta baixa, d'arc de llinda emmarcada per carreus, una finestra rectangular al pis, també emmarcada amb carreus, i una petita obertura a l'alçada de les golfes, sense emmarcaments. La façana posterior presenta quatre finestres d'arc a nivell repartides irregularment en el parament i destaca una gran tribuna rectangular de fusta i pedra, tancada amb vidre, que presenta teulada pròpia a un aiguavés. A l'extrem occidental d'aquesta façana hi ha un últim cos adossat. És de planta rectangular orientat a ponent, i es troba format per una planta inferior, una superior i coberta d'un aiguavés. Presenta diferents obertures rectangulars a mode de finestres sense emmarcar a totes les seves façanes, i sols és destacable una porta d'accés d'arc a nivell a la façana meridional, que presenta una llinda de fusta. Per finalitzar cal esmentar que tota la construcció és de pedra desbastada vista, de mida gran i mitjana, lligades amb morter, sense arribar a formar fileres regulars. També esmentar que la majoria de les obertures són rectangulars, emmarcades amb grans carreus, exceptuant alguna petita, que no disposa de carreus sinó de pedres desbastades a mode d'emmarcament i d'una altra que presenta llinda de fusta.

Element classificat com BPU (Béns i conjunts protegits urbanísticament): Nivell C

La masia és documentada al "fogatge de la parròquia i terme de Sau de l'any 1553, moment en què habitava el mas un tal SEGIMON BACH. La casa presenta una data constructiva il·legible: --03" (POUM Les Masies de Roda, 2008: fitxa 27). La masia ha sofert moltes restauracions que, en alguns moments, no han respectat l'arquitectura original ni la tipologia tradicional.

H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2008): "Catàleg de béns d'interès històric, arquitectònic i paisatgístic". POUM de Les Masies de Roda de 30 de abril de 2008, Vic. IPA Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Les Masies de Roda,1985. ROVIRA I MONTELLS, J. M. (2005): Les Masies de Roda. Història del nostre poble. Edita l'Ajuntament de les Masies de Roda, Masies de Roda.