Torrent de Sant Marçal Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Al N del camí de Sant Marçal, just on es creua amb la riera de Sant Marçal.
Des de la carretera N-340, pel camí de Sant Marçal, a uns 550 m. Cal arribar a la riera de S. Marçal

Coordenades:

41.35268
1.74768
395240
4578666
08206-28
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
II aC-V
Regular
Cal suposar pel que s'ha explicat a la descripció, que el jaciment està força malmès.
Inexistent
CCAA
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 008AR00007
Tríade scp

Actualment les úniques restes visibles són els fragments ceràmics que es poden veure en superfície. Les primeres notícies que es tenen d'aquest jaciment són d'en Pere Giró, l'any 1950, quan es detectaren restes d'edificacions (sense especificar de quin tipus, segurament vestigis de mur) i es recolliren fragments de dolium, ímbrex, tègules, restes de cendres i carbons, fragments d'àmfores i ceràmiques. D'altra banda Gorges (1979) afegeix a aquesta informació l'existència de ceràmiques sigilates sud-gàliques i hispàniques, a més de la troballa d'una inscripció de la qual actualment no se'n sap res. L'any 1996 es va arrencar una de les vinyes d'aquest sector per tal de plantar vinya. Les tasques de desfons varen destruir part del jaciment que ja estava fitxat per la Carta Arqueològica. Una vegada més, el desconeixement va fer que els responsables no comuniquessin el fet, amb la qual cosa es va perdre una oportunitat única d'estudiar el jaciment. Una part dels materials foren recollits per un veí de Sant Cugat, la resta foren llençats al torrent. Hi havia dos grups de materials segons cronologies: ceràmica a mà neolítica i materials d'època romana (comuna romana, sigilates, estucs pintats, etc.).

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Pere Molanta 419-7-8 (279-128). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: maig 1999.
Aquest jaciment arqueològic es conegut entre els habitants de Sant Cugat Sesgarrigues com la Vinya del Pau, i així apareix a la bibliografia local. Aquest nom pot donar lloc a confusió, ja que a Vilafranca del Penedès existeix un altre jaciment de gran valor que rep aquest mateix nom: la Vinya del Pau.

El jaciment s'ha definit com una vila romana, segurament d'època Imperial, amb una òptima ubicació: a la plana per tenir controlats els conreus i amb bones comunicacions, el torrent de Sant Marçal al costat per disposar d'aigua. Formaria part de l'hàbitat romà dispers per la plana del Penedès, concretament es pot relacionar aquesta vila amb altre nucli del mateix període, la vila Maimona (Sant Pere Molanta / Olèrdola), geogràficament propera.

SOLÉ i BORDES, Joan; MIRET i VIA, Antoni. Massalliga. Societat Coral el Raïm. Sant Cugat Sesgarrigues 2000. RAURET, A.Mª: El proceso de la primitiva población del Panadés. Universitat de Barcelona, Memoria presentada para la obtención del grado de Licenciado, Barcelona 1967. ESTRADA, J. Vias y poblamiento romanos en el territorio del área Metropolitana de Barcelona. Comisión de Urbanismo B65, Barcelona1969.
GORGES, J.G: Les Villes hispano - romaines. Inventaire et problematique archeologique. Publication du Centre Pierre Parí. París 1979.