Sínia de l'Alzina Begues

  Baix Llobregat
  Disseminat a l'est de la urbanització Bon Solei II
  Al marge d'un camp de conreu, 260 m a l'est del nucli de l'Alzina.
  394

  Coordenades:

  41.33759
  1.93525
  410911
  4576781
  08020-422
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Popular
  Dolent
  Les estructures de la sínia estan pràcticament enrunades i en gran part envaïdes per la vegetació.
  Legal
  Text refós de la normativa urbaística del PGOU (desembre de 2007)
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. cadastral: 08020A00200015
  Oriol Vilanova

  Sínia de rec de grans proporcions formada per diversos elements:
  - Un pou de planta quadrada, de 1,20m de costat i de profunditat indeterminada, que s'eixampla a la part inferior. Està fet de blocs de pedra arrebossat amb morter de calç i presenta diverses refeccions posteriors fetes amb maó. - Una estructura edificada de planta quadrada d'uns 3 metres d'alçada situada sobre el pou, de funció indeterminada, a causa de trobar-se el sostre enrunat i l'interior altament degradat. - La sínia pròpiament dita, l'únic element de la qual es conserva és un eix de ferro de 4 metres de longitud disposat verticalment, amb una roda dentada a la part superior. L'extrem inferior de l'eix està encaixat en un basament de maó que es recolza directament a terra, mentre que l'extrem superior està encaixat en una biga de ferro d'uns 5,50 metres de longitud, disposada horitzontalment i encaixada pels seus extrems a la part superior de dos pilars quadrats de maó arrebossats amb ciment que recolzen directament a terra i que, segons sembla, serien també per suportar un sostre que cobriria el conjunt i que s'adossaria a l'estructura edificada sobre el pou, abans descrita. - Un dipòsit d'aigua de planta rectangular fet de pedra i arrebossat amb ciment, cobert amb un sostre ondulat de maó pla, també arrebossat amb ciment, que presenta un petit forat de canalització a la paret sud-est.
  Tot el conjunt ocupa un àrea d'uns 178 m2.

  Aquest element apareix a l'article 22 de la normativa urbanística del Pla General aprovat definitivament el 15 d'octubre de 1997, el qual preveu un llistat d'elements d'interès històric que seran protegits mitjançant la fórmula d'un Pla Especial, sempre que no estiguin directament afectats per sistemes del planejament.