Sindicat Agrícola Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume, 36, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60793
2.28544
440460
4606493
08096-103
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1945
Francesc Riba de Sala
Bo
Inexistent
PEPHA Nou Fitxa. Núm. F-03
Inv. Pat. Industrial
Fàcil
Productiu
Privada
Cooperativa agrícola, Carrer de Sant Jaume, 36, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici en planta de "L" amb façana a dos carrers, el costat més llarg del qual dona al carrer de Sant Jaume. La cantonada és de planta corba. Esta composat simètricament amb dues torres de planta quadrada respecte la bisectriu de la cantonada. Els cossos laterals presenten planta baixa i pis amb coberta plana limitada per una barana calada de peces ceràmiques. Les torres tenen una segona planta, acabades amb coberta de teula àrab amb coberta a quatre vessants, rematada amb un treballat ràfec - imbricació de peces ceràmiques. Les façanes són planes, i estan arrebossades i pintades de color blanc. La part corba i les torres, estan recolzades sobre sòcol de pedra, la resta sobre sòcol arrebossat i pintat de color gris. Els buits són de proporcions verticals, els de la planta baixa de la cantonada i els del segon pis de les torres, són d'arc de punt rodó. Els de la planta baixa de la torre estan protegits amb reixa de ferro de dibuix geomètric i quadrats iguals a les baranes dels balcons de les torres. En la barana de coronament de la part corba hi ha la grafia "Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos" (CUSPINERA et alií, 2001).

Forma part de l'Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. F-3.

Malgrat la clara opció pel tèxtil a Granollers, a partir de la industrialització, el fort caràcter agrícola i ramader de la vila, va fer cobrar importància als edificis per a ús dels pagesos i ramaders (MAYNOU I HERNÁNDEZ, 2001). La estructuració territorial comarcal preparada en 1932-33, va ser utilitzada per constituir la "Zona Agrícola del Vallès" o "Hermandad comarcal sindical de Labradores y Ganaderos del Vallès", en la qual s'integraven tots els pobles de la comarca, orientals i occidentals, d'Olesa a Gualba, i de Montcada a Aiguafreda, amb seu a Granollers. Finida la missió d'aquest organisme, quedà dissolt, però la seva tasca va servir per a provar la vivència de la comarca per damunt de les divisions artificials que al seu moment estaven territorialment parlant en actiu (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372; CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.; MAYNOU I HERNÁNDEZ, Núria (2001) El Patrimoni Industrial del Vallès Oriental. Granollers: Consell Comarcal del Vallès Oriental.