PEIN Riera de Clariana
Jorba

  Anoia
  Riera de Clariana.
  Emplaçament
  Extrem sud-oest del terme de Jorba
  563

  Coordenades:

  41.60066
  1.50518
  375430
  4606519
  Número de fitxa
  08103 - 151
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Xarxa natura 2000
  Natura 2000
  Àrea especial de protecció
  L’Espai Natural Protegit de la Riera de Clariana va ser incorporat al PEIN per l’Acord de Govern/150/2014, de 4 de novembre. Codi ES5110023.
  Accés
  Obert
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autor de la fitxa
  Xavier Bermúdez - iPAT Serveis Culturals

  L’espai protegit amb la denominació de “Riera de Clariana” s’estén a cavall de 2 municipis: Argençola (que en té 80,08 ha) i Jorba (les 383,18 ha restants).

  Els tret més característic de la zona rau en que el sòls guixencs originen una vegetació de matollars gipsícoles. La presència de cranc de riu autòcton és un altre dels seus valors.

  El medi físic està marcat pel material sedimentari de l'oligocè sobre el qual s’assenta, amb litologia de roques calcàries, lutites, gresos i guixos.

  La flora és la característica dels guixos, amb abundants endemismes. També s’hi troben formacions de pineda de pi blanc (Pinus halapensis), màquies de garric (Quercus coccifera), brolles de romaní (Rosmarinus officinallis) i vegetació gipsícola.

  A nivell faunístic, hi destaca la presència del cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes),

  Des d’una perspectiva socioeconòmica, l’espai té un 57,29% de superfície ocupada per vegetació arbustiva i herbàcia, un 22,54% són boscos, un 13,66% són terres agrícoles i àrees antròpiques, un 6,38% són ambients litorals i salins i un 0,14% està ocupat per la llera d ela riera. En aquest espai s'hi practiquen extraccions de guixos.