La Barberana/La Barbarana Santa Fe del Penedès

Alt Penedès
Al Camí de la Barberana.

Coordenades:

41.39268
1.73721
394429
4583119
08249-26
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
XVIII-XIX
Dolent
L'estructura interna de l'edifici es troba en un important estat de degradació.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 002A09501
Oriol Vilanova

Masia amb edificis agrícoles annexos tancats per un baluard de grans dimensions. La masia és de planta basilical, amb un cos central amb teulada a quatre vessants, i dos cossos adossats a costat i costat, de diferents alçades, fet que dona a l'edifici un aspecte irregular.
L'edifici principal presenta planta baixa, pis i golfes. La façana principal, orientada a llevant, presenta a la planta baixa la porta d'entrada a l'immoble, rectangular, amb una finestra quadrada a banda i banda, protegida amb barrots de ferro forjat. Al nivell del primer pis hi ha dues finestres també quadrades i enreixades, per bé que la finestra de la dreta està lleugerament més elevada que la de l'esquerra, fet que trenca la simetria de la façana. Enmig d'aquestes finestres, a cavall entre el primer pis i les golfes, es troba un rellotge de Sol (veure fitxes associades).
Al nivell de les golfes hi ha també dues finestres quadrades petites i, a l'igual que al primer pis, la finestra de la dreta està més alçada que la de l'esquerra. Cal destacar el ràfec de la teulada, que presenta una decoració de dents de serra en dos nivells degradats horitzontals.
Els cossos adossats a l'edifici principal que conformen la planta basilical de la masia presenten alçades diferents, essent més alt el cos adossat a l'esquerra de l'edifici principal que el situat a la dreta. Així, el cos de l'esquerra presenta, a nivell de façana, una única obertura corresponent a una antiga porta, probablement d'un balcó. Per contra, el cos de la dreta presenta únicament una porta a la planta baixa, d'arc rebaixat. Cal destacar el mal estat del guix de la superfície de la façana a la part d'aquests dos cossos, que s'ha degradat fins al punt que ha quedat la pedra vista de manera parcial al cos de la dreta i totalment al cos de l'esquerra. Aquest estat de la superfície de la façana contrasta amb el de la part central que es conserva íntegre, si bé presenta algunes clapes d'humitat.
A costat i costat de l'edifici s'adossen diversos annexos agrícoles, alguns dels quals s'integren en l'estructura del baluard que envolta l'immoble.
La façana posterior de l'edifici presenta la mateixa estructura que la principal, per bé que la distribució de les obertures és lleugerament diferent. Així, a la planta baixa del cos principal de l'edifici hi ha únicament una porta d'entrada rectangular, tancada amb una reixa. Al primer pis hi ha dues finestres al mateix nivell si bé la dreta és més gran que l'esquerra. A nivell de les golfes hi ha dues obertures petites, allargassades verticalment, situades cadascuna a un extrem de la planta.
El cos lateral més elevat, ara situat a la dreta, presenta una sola finestra quadrada a nivell del primer pis, mentre que el cos de l'esquerra, més baix, té una finestra a la planta baixa i una altra al primer pis.