Fons documental a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès Cubelles

Garraf
Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès (Av. d'Europa, 6, Vilafranca del Penedès)
Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès
16

Coordenades:

41.20821
1.67233
388692
4562720
08074-148
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
Modern
XV-XVII
Bo
Legal i física
LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents.
Fàcil
Cultural
Pública
Generalitat de Catalunya
Xavier Esteve i Gràcia

Als fons de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès) s'hi troben dipositats documents d'època medieval i moderna (segles XV-XVIII) referents a Cubelles. Fins a la substitució del sistema d'organització català en vegueries pels corregiments d'origen castellà (1719) Cubelles formà part de la vegueria de Vilafranca. Entre aquests documents hi trobem, per exemple, una clàusula testamentària de 1416 o un capbreu de l'any 1588.
Al pergamí testamentari datat el 28 d'agost de 1416 hi trobem el trasllat de la clàusula del testament de Elisenda, muller de Galcerà de Barberà, castlà de Vilafranca i Cubelles. Fa hereu universal a la seva filla Agnès, muller de Guillem de Talamanca, cavaller. Ordena que al preu de 600 sous i de 20 sous de censal mort es celebrin 500 misses. 250 l'església de Santa Maria. 250 l'església de Santa Maria de Cubelles.
El capbreu de 1588 del priorat de Sant Pere de Cubelles està fet pel notari Pere Guasch, de Vilafranca del Penedès, i s'hi fan les confessions de 29 emfiteutes, alguns amb títol de propietat reconegut i altres amb establiment a precari.