El Pujol Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Mas situat al peu del camí de la C-1413 al mas la Rovira dels Cerdans

Coordenades:

41.77641
2.20976
434325
4625254
08224-43
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Bo
El mas original ha quedat tapat per les noves construccions.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 001A00005
Anna M. Gómez Bach

El mas el Pujol està format per un edifici original i un conjunt d'annexes adossats, on destaca la vivenda actual. El cos original està format per una planta quadrangular amb un cos allargat afegit a la part esquerra, formant una L. Els murs són de paredat comú, arrebossat amb morter de calç i deixant les pedres cantoneres visibles. Aquestes són de pedra calcària local ben treballada i de dimensions mitjanes, mentre que la coberta és a dues vessants, amb carener paral·lel a la façana principal i perpendicular al cos afegit, cobert amb teula aràbiga. El cos original es troba orientat de sud a nord, mentre que les altres estructures ho estaran d'est a oest. En la façana principal destaca una portalada d'arc de mig punt de grans dovelles i brancals de pedra local. També es distribueixen a la façana 3 finestres de tamany desigual i disposades simètricament, que presenten una llinda monolítica i brancals de carreus de pedra ben tallats amb les arestes bisellades i part de les llindes pintades. A prop del cos afegit, trobem una balconera, entre dues finestretes i que presenta un tractament similar a l'esmentat. El cos de l'esquerra, és de factura contemporània amb una organització en planta baixa i primer pis. La coberta és més baixa i les finestres es disposen seguint un eix de simetria horitzontal. Darrera del cos principal trobem la pallissa i un corral amb una coberta a una vessant i a la zona nord-est la resta d'estructures ramaderes formades per les corts del bestiar (vaques i porcs). L'era del mas, és un gran espai situat davant la façana principal que tot i haver perdut part de l'empedrat original encara conserva les seves funcions.

Una primera referència documental la trobem en el fogatge de 1553 on s'esmenta a Benet Pujol, propietari del mas. A l'arxiu del mas Pujol es conserven diversos documents que fan referència a la família Pujol, a l'arbre genealògic de la família i a les propietats del mas i les seves vendes. La seva història és indisociable al Castell dels Centelles al trobar-se al peu del mateix camí d'accés.

PLADEVALL, Antoni. 1962. Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, A. Els casals del Congost, Santa Coloma. Ausa vol. I. (1968-1971).
PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a AUSA, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.