Edifici carrer Roser, 8
Gironella

  Berguedà
  Carrer Roser, 8. 08600 Gironella

  Coordenades:

  42.03328
  1.88318
  407555
  4654075
  Número de fitxa
  08092 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  7642109DG0574S0001EX
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Es tracta d'un immoble que mostra dues façanes, ja que en aquest punt el carrer fa com una petita placeta, a la qual la finca número 8 hi té una lloc destacat. L'immoble es correspon amb un edifici d'habitatges construït entre mitgeres i organitzat en alçat en planta baixa i dos pisos, amb una coberta de teules de dues vessants. Tot sembla indicar que l'immoble ha estat objecte de reformes que li han conferit l'aspecte actual. D'aquest immoble destaquen diverses de les seves obertures, almenys en la part visible de les façanes que afronten al carrer del Roser. La façana afrontada al carrer Roser presenta un gran portal amb un arc de mig punt de pedra format per set grans dovelles i una finestra damunt amb uns emmarcaments singulars, consistents en uns brancals formats per tres grans carreus amb el cantell bisellat i una llinda monolítica també amb el cantell bisellat; al costat més occidental i al costat d'aquesta finestra, s'observa una segona obertura de dimensions més reduïdes sense cap tipus d'emmarcament. A la planta superior es localitza una senzilla obertura, és similar a l'anterior, situada sota el ràfec de la coberta i decorada amb permòdols com a caps de bigues. La façana transversal al carrer Roser (que afronta a la mena de placeta que conforma el carrer) presenta una senzilla porta als baixos i a nivell de primer pis una finestra de característiques semblants a les descrites anteriorment, és a dir, brancals de pedra amb l'angle bisellat i llinda monolítica també bisellada, en aquesta els angles a més mostren una senzilla motllura. A nivell del segon pis presenta l'estructura d'un balcó amb llosa de pedra amb barana de barrots verticals simples. En aquesta façana, situada gairebé a tocar la cantonada i a nivell de la llinda de la porta de la planta baixa, hi ha encastada l'estructura d'una fornícula amb la imatge de la Verge i el nen Jesús.

  L'edifici pot amargar en la seva estructura restes arquitectòniques del recinte emmurallat, així com elements o parts de l'edifici que pertanyin a cronologies anteriors a l'esmentat segle XVII.

  L'edifici es situa dins la trama urbana del casc antic, el que seria dins el perímetre emmurallat de finals del període baix-medieval. Per la part posterior la finca afronta a la riera d'Olvan, en el perímetre mateix del que es creu que podria correspondre a la muralla de tancament de la vila. Així, l'edifici, especialment per la part posterior pot conservar restes arquitectòniques relacionables amb l'estructura del recinte murallat. Pel que fa a les restes més visibles des del carrer del Roser, mostra una tipologia, que també es pot identificar en altres punts del carrer, que poden correspondre a un edifici del segle XVII. Cal anotar que la muralla, també pot haver tingut més d'un perímetre de tancament, que pot haver evolucionat i sofert algunes modificacions arran de les reformes de reparació que s'hi van haver d'anar realtizant.

  -BUSQUETS I CASTELLA, J.; MONTAÑÀ, D.; PUJOL, J.; SERRA, R.: (1999): Gironella. Notes històriques. Gironella: Edicions del Centre d'Estudis de l'Associació Cultural El Vilatà del Berguedà, Col·lecció L'Escambell, núm. 12.
  -S/A. (1993): Cent imatges per a la història: Gironella, 1885-1973. Gironella: Associació Cultural El Vilatà; col·lecció l'escambell, 4.