Casalot d'en Pere Batllori Torrelavit

Alt Penedès
Plana de Can Batllori
A 800 m del nucli, pel camí de Torrelavit a Sant Pere de Riudebitlles, a la banda sud.
225 m

Coordenades:

41.44933
1.71673
392810
4589434
08287-130
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 08287A021000010000XR
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular compost de planta baixa, pis principal, primer pis i golfes, cobert amb teulada de teula àrab a quatre vessants i torratxa al centre del vessant sud-est. A la façana sud-est, l'edifici hi té adossat un cos arquitectònic de planta baixa, quadrada, amb cornisa de teula àrab i teulada plana, al voltant de la qual hi ha un frontis que, a la part central de la banda sud-est presenta un cos en forma de mig cercle amb ondulacions. A la planta baixa, els laterals sud-oest i nord est presenten tres amples finestres d'arc escarser, i a la part sud-est, la porta d'accés, rectangular. L'edifici principal presenta una disposició simètrica de les obertures a les seves façanes. A la principal, orientada al nord-est, destaca l'entrada, al centre, a la qual s'hi accedeix pujant unes amples escales, amb barana de maó, i que està coberta per una elegant porxada. Al mateix nivell, una finestra d'arc carpanell a cada banda. A nivell de primer pis hi ha tres finestres rectangulars, rectes, amb balcó i barana de ferro, rectes. A nivell de les golfes, a la part central hi ha un seguit de finestres petites i estretes coronades amb arc de mig punt, a mode de galeria, tot i que no se'n pot determinar el nombre, ja que es troben parcialment tapades per una heura que hi ha a la paret. A cada banda d'aquestes finestres hi ha una finestra quadrada, petita. La façana sud-oest presenta, a la planta baixa, quatre finestres tripartides coronades en arc escarser, idèntiques a les de les façanes laterals del cos annex, anteriorment descrit. A la planta baixa hi ha una filera de quatre finestres rectangulars i dues quadrades, senzilles. Al primer pis hi ha també quatre finestres rectangulars, però amb balcó i barana de ferro, amb dues finestres quadrades, més petites, intercalades. Al pis superior (golfes), hi ha tres grups de tres finestretes coronades amb arc de mig punt, igual que a la façana principal. Aquest esquema es repeteix a cadascuna de les façanes de l'edifici.
L'edifici està fet de maó, amb les façanes arrebossades amb morter de calç de color salmó molt apagat, amb les cantoneres pintades a mode de carreus de pedra vista. El material constructiu, però, és el maó, tal i com es pot veure per sota d'alguna petita escletxa a l'arrebossat.

L'equip elaborador del Mapa de Patrimoni Cultural de Torrelavit no ha pogut accedir a l'interior d'aquest immoble.