Casa Lluís Molas Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 17
Al tram final del carrer, sota la plaça Nova
536m

Coordenades:

42.016
2.23576
436723
4651835
08215-31
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1728
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6820210DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres format per dos cossos adossats, amb un gran pati a la part posterior. Aquests volums estan adossats en perpendicular, formant una cantonada orientada al carrer. El volum principal, reculat respecte l'eix del carrer, presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Presenta un portal d'accés rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra, tot i que el de la banda de migdia resta amagat sota el parament del volum secundari. Té una llinda plana monolítica gravada amb la inscripció "MARIA. CN PECD. CNCEBDA 1728" (probablement AVE MARIA SIN PECADO CONCEBIDA) i un relleu quadrat central decorat amb un petit escut i motius vegetals. Damunt del portal hi ha una petita placa de ceràmica vidrada acolorida, amb la representació de Sant Pere Apòstol. L'obertura del primer pis es correspon amb una finestra rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra, l'ampit motllurat i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1759 i una creu llatina central damunt del calvari. En darrer terme, al pis superior trobem una finestra balconera restituïda.
L'altre volum, adossat a la façana de migdia del principal, presenta una coberta de teula àrab de tres vessants amb els ràfecs de teula invertida a les dues façanes vistes. Consta de soterrani, planta baixa, dos pisos i golfes, amb les façanes orientades a llevant i tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb diferents tipus d'emmarcaments. De la façana de tramuntana destaquen les tres obertures dels nivells inferiors. A la planta baixa hi ha un antic portal reconvertit en finestra i una petita obertura quadrada amb reixa de ferro, ambdues bastides en pedra. Al primer pis, en canvi, hi ha una finestra rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra, la llinda plana monolítica i l'ampit motllurat. De la façana de llevant destaca l'obertura del soterrani, bastida amb quatre carreus de pedra i amb reixa de ferro. El portal de la planta baixa conserva part dels brancals bastits amb carreus de pedra, tot i que amb la llinda de fusta. La part més destacable del parament és la finestra del primer pis, emmarcada amb carreus de pedra, l'ampit motllurat i la llinda plana gravada amb l'any 1743 i una creu aspada central damunt del calvari. També cal mencionar la finestra de la segona planta, de les mateixes característiques que l'anterior però sense inscripció. La resta d'obertures del parament o tenen els emmarcaments arrebossats o han estat restituïdes.
La construcció presenta els paraments arrebossats, amb l'aresta de la cantonada embellida amb carreus de pedra ben escairats. L'accés al portal principal compta amb un empedrat de llambordes.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Mon.

L'edifici es coneix amb el nom de can Mon en referència a Segimon Arboix i Camps, el qual venia peces de roba, fils i gorres en els mercats i a les cases de pagès. Ell fou el fundador, a finals del segle XIX (1899), de la primera botiga establerta en aquesta casa. Posteriorment, els seus descendents varen continuar amb el negoci, tot i que en un altre edifici del carrer dels Marquesos de Palmerola (nº 62), que actualment està tancat.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 84-85.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 99.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 04.04.EA.