Carrer dels Germans Dalmau Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Germans Dalmau, 15-27 i 20-38
A l'entrada del nucli urbà, entre els carrers de Jaume Balmes i de Mossèn Jaume Arbós i Tor
498m

Coordenades:

42.01178
2.23954
437032
4651364
08215-127
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
1968
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt residencial situat a la banda de migdia del nucli urbà, entre el carrer de Jaume Balmes (al nord-oest) i el carrer de Mossèn Jaume Arbós i Tor (al sud-est). Es troba emplaçat al tram central del carrer dels Germans Dalmau, a banda i banda de la via i disposat a mode de barri. Està format per dues fileres d'habitatges entre mitgeres, amb un total de 7 edificis a la banda de tramuntana i 10 edificis més a la banda de migdia. Cal exceptuar el número 36, amb una planta més que fa que sobresurti del model que dóna homogeneïtat al conjunt.
Tipològicament, els habitatges són de planta rectangular i amb patis posteriors. Cada habitatge està emplaçat en una parcel·la de 6,50 metres d'amplada de façana i amb una profunditat de 13 metres edificada, tot i que en alguns casos s'ha vist ampliada amb coberts. Presenten cobertes de teula àrab de dos vessants, amb els careners paral·lels a la façana principal i ràfecs plans de peces de formigó. Estan distribuïts en soterrani, planta baixa i pis, amb les obertures majoritàriament rectangulars (excepte el portal d'accés del número 24 que és d'arc de mig punt). Cada unitat presenta la mateixa composició segons dos portals d'accés a la planta baixa, un per les persones i l'altre pels vehicles, i dues finestres al pis, una de simple situada damunt de l'eix de la porta d'entrada i un finestral amb sortida a un balcó (en alguns casos corregut), situat sobre la porta del garatge. Aquestes obertures superiors tenen els emmarcaments en relleu emblanquinats. De les façanes posteriors destaca el nivell superior, amb obertures emmarcades amb relleus emblanquinats i grans balcons correguts. En el cas dels edificis situats a la banda de migdia del carrer, cal destacar la presència del soterrani, al que s'accedeix des del pati posterior.
Cada habitatge compta amb els paraments arrebossats i pintats lliurement d'un color al gust del propietari, per la qual cosa el conjunt mostra una gamma cromàtica molt variada. La composició es completa amb un sòcol d'aplacat de pedra a tota l'amplada de la façana principal i d'uns 0,60 metres d'alçada.

A l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit es custodia un dels projectes de construcció d'aquest conjunt, datat l'any 1968. En la sol·licitud s'explicita la "construcción de siete vivendas unifamiliares en c/ Hermanos Dalmau" (AMSHV c.612). Els propietaris que signen la sol·licitud són en Josep Solà, en Ramon Rovira i l'Antonio Compañó. L'arquitecte va ser en Joan Serradell. Aquests habitatges foren l'artífex de la homogeneïtat i la coherència tipològica del carrer. Posteriorment, l'any 1976 existeix una altra sol·licitud per "la construcción de dos viviendas unifamiliares entre medianeras, compuestas de planta baja, destinada a almacén, y dos plantas pisos" (AMSHV c.623). En aquest cas, el propietari fou en Pere Aumí i l'arquitecte va ser en Joan Reig, amb en Lluís Llobet d'arquitecte tècnic.
Bona part del creixement urbanístic de Sant Hipòlit de Voltregà s'ha anat realitzant seguint aquesta mateixa tipologia edificatòria d'habitatges en filera segons una composició unitària, fet que ha donat lloc a diferents barris que mantenen una homogeneïtat en les seves edificacions. Són especialment rellevants també els conjunts del carrer del Doctor Fleming, del carrer Puigsacalm, de l'avinguda de Gaudí i del carrer de la Verge del Pilar, que segueixen tipologies pràcticament idèntiques al model del carrer dels Germans Dalmau.

SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 198-199.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 66.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 19.CA.