Cal Font de Terrassola Torrelavit

Alt Penedès
Plaça Sant Marçal
211 m.

Coordenades:

41.44732
1.72675
393644
4589198
08287-9
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
1828
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4886
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 3793804CF9839S0001FW
Oriol Vilanova

Edifici diferenciat arquitectònicament en diversos immobles adossats que ocupa tota una illa de cases davant de la plaça Sant Marçal, al nucli de Terrassola. L'edifici més destacat és de planta rectangular, amb planta baixa, pis principal, segon pis i golfes, amb teulada a un sol vessant amb la caiguda d'aigües paral·lela a la façana. La façana principal presenta les obertures disposades simètricament, tres per cada pis. Totes les obertures presenten un arc deprimit còncau i marc en baix relleu de color salmó, que contrasta amb el color blanc de la superfície de la façana. A la planta baixa, la porta d'accés a l'edifici es troba al centre de l'ordenació d'obertures; és més ample que les dues finestres que es disposen a cada costat, les quals presenten reixes simples de ferro. El primer pis presenta tres finestres amb porta amb finestra de fusta a doble batent, que donen pas a un gran balcó amb barana de ferro forjat, mentre que les finestres del segon pis, que també tenen porta a doble batent, donen, cadascuna d'elles, a un balcó individual, també amb barana de ferro forjat. Per sobre de les finestres del segon pis hi ha una línia de cornisa, decorada amb tres bandes horitzontals, disposades simètricament a sobre de les finestres de la façana, respectant la composició. Cadascuna d'aquestes bandes horitzontals està decorada amb tres petits forats octogonals que recorden els ulls de bou, per bé que en aquests cas són forats cecs. Per últim cal destacar el ràfec de la teulada, amb decoració de dents de serra i sanefa de mènsules de motius vegetals. Adossat a l'esquerra d'aquest, hi ha un altre edifici de planta rectangular, compost de planta baixa, pis principal i segon pis, cobert amb teulada plana, amb vessants de teula àrab als costats sud-est i sud-oest. Es tracta d'un edifici adossat a altres edificis pels costats nord-est i nord-oest. Presenta una disposició simètrica de les obertures a la façana principal, orientada a l'est. Així, el portal d'entrada a l'immoble, d'arc carpanell, es troba al centre de la planta baixa, flanquejat per una finestra rectangular a cada banda. Les finestres del pis principal són també rectangulars, presentant balcó amb barana de ferro forjat. Finalment, al pis superior hi ha igualment tres finestres rectangulars, més petites, sense balcó. L'altra façana, orientada a la plaça de Sant Marçal, té únicament una finestra rectangular a cada pis. A la cantonada, a l'alçada del primer pis, hi ha una placa on es llegeix: "1828. Restaurat 1928".
Destaca la cornisa de la teulada, amb el ràfec format per un zig-zag esglaonat amb decoració de dents de serra. La superfície de la façana presenta un arrebossat de color blanc.

Segons la placa que hi ha a la cantonada, aquest edifici fou construït l'any 1828 i restaurat el 1928.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.