Ca la Maria del Molí
Folgueroles

  Osona
  Carrer Major, 24
  Emplaçament
  A l’extrem de ponent del nucli antic, en el tram inicial del carrer Major i formant cantonada amb el passatge de Sant Josep
  543 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93842
  2.3166
  443348
  4643165
  Número de fitxa
  08083 - 120
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Regular
  Revestiments degradats
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3434701DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta rectangular, format per dos cossos adossats. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta, i disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat al sud-est. Totes les obertures són rectangulars, majoritàriament amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, tot i que n’hi ha algunes de reformades amb els emmarcaments arrebossats. De la façana principal destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb els anys 1789 i 1888 i una finestra tapiada amb la que compartia part del brancal de ponent. Al pis s’obren dos finestrals amb sortida a balcons simples, decorats amb una motllura rectilínia múltiple que recorre l’intradós de les obertures i finalitza amb petits arcs apuntats a les llindes. De la façana de ponent, orientada al passatge, destaquen tres finestrals amb sortida a balcons simples situats al primer pis. El central és d’arc rebaixat bastit amb pedra. Encastada a la cantonada de l’edifici, i situada a la primera planta, hi ha una fornícula apetxinada d’arc apuntat, bastida amb pedra i decorada amb volutes i motius vegetals. A l’interior hi ha la imatge d’una Mare de Déu amb el Nen, restituïda. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, amb els paraments coberts amb un revestiment arrebossat. La cantonada està embellida amb una cadena de carreus de pedra.

  Altres noms relacionats amb l’edifici: cal Sastre, can Garriga.

  Antigament, la casa era propietat de la sra. Assumpció Garriga, que la tenia arrendada a un sastre que tenia el taller als baixos de la casa. Posteriorment, el sastre va rellogar els baixos on treballava i una habitació a la Maria del Molí i el seu marit, que hi muntaren una perruqueria que va estar en funcionament fins a principis del segle XXI.

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 108.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.