Vilardell Muntanyola

Osona
Zona del Vilardell
Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. El Vilardell s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.88736
2.18392
432295
4637592
08129-91
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XII-XVIII
Dolent
Presenta mal estat
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 003A00035
Anna M. Gómez Bach

És un edifici, de caire agrícola i ramader, de planta rectangular amb diversos cossos afegits, un a cada costat i el de façana al sud lleugerament més avançat, al voltant d'una petita era enllosada. Els murs de la masia són de paredat comú rejuntat amb morter, amb lloses de fàbrica mitjana i petita de pedra sorrenca local i amb l'ús concret de l'arrebossat. La coberta és a doble vessant, utilitzant la teula aràbiga, i amb el carener orientat est a oest. L'entrada es realitza per la façana sud i l'accés es fa a través d'una portalada, amb llinda monolítica gravada; flanquejada per una banqueta exterior de mig metre d'alçada de pedres de grans dimensions, segurament reaprofitades. Aquesta façana principal presenta una estructura simètrica on es disposen les diverses obertures, totes emmarcades amb llindes de pedra a les quatre cares actuant com a element decoratiu. La portalada d'accés dóna pas a un vestíbul a l'interior, on s'hi conserva una premsa i una gran llinda monolítica gravada amb el nom de la família. Al voltant d'aquest espai es distribueixen les diferents sales, bàsicament les quadres, el celler i una dependència per als jornalers constituïda per una petita cuina de pedra, una llar de foc, formant un espai de menjador i on també s'hi troba ubicat un bugader de cendra. Al fons d'aquest mateix vestíbul es situa una petita escala de factura senzilla (barana de fusta i escales de pedra) que permet l'accés a les dependències privades del mas: una gran sala central i la resta d'habitacions d'ús privat juntament amb altres dependències d'ús bàsic. La façana nord del mas s'organitza en base un eix de simetria constituït per petites finestres disposades en grups de tres i en vertical, emmarcades amb grans llindes de pedres, brancals de carreus i lleixa motllurada. Aquest cos també presenta obertures tapiades amb totxana en el primer pis. A la façana posterior trobem cinc finestres més, distribuïdes amb certa regularitat i de tamany mig, amb el mateix tractament ornamental que les altres. La dependència annexa de la façana nord presenta gran singularitat. Es tracta d'una construcció rectangular allargada en l'eix est-oest de factura senzilla basada en la pedra de carreus de petites dimensions i una coberta a doble vessat i de teula aràbiga. El seu accés per una petita obertura emmarcada per llindes de pedra local ben treballada i amb diverses obertures disposades a la façana nord, ja que la sud es troba parcialment adossada al mas.

Una primera referència documental la trobem a l'acta de Consagració de l'Església de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola, on ja s'esmenta un personatge congnominat Vilardell al 1177. Una branca de la família Vilardell sempre serà present al municipi de Muntanyola, documentant-se de forma habitual en la nombrosa documentació religiosa. La història d'aquesta petita explotació agrícola- ramadera es remunta a l'Alta Edat Mitjana, tot i que totes les llindes inscrites del mas fan referència a una reforma o remodelació del mateix, que hauria tingut lloc en època moderna. A la façana principal, les obertures conservades presenten llindes, però cap d'elles gravada. i a l'interior totes són del XIX.

PLADELASALA, J. (1953). "La parròquia de Muntanyola" a Ausa vol 1, n.4. Vic: 153-157.