Turó de can Calopa Rubí

Vallès Occidental
Sobre la riera a Rubí a l'extrem sud del terme, 08191-RUBÍ
Sobre la riera de Rubí, al costat dret

Coordenades:

41.46768
2.01365
417635
4591146
08184-173
Patrimoni natural
Zona d'interès
Neògen
Bo
Com tots els elements del patrimoni natural té un alt grau de fragilitat davant els canvis a les condicions ambientals.
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 14604DF1971S
Juana Maria Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

El turó de can Calopa és una extensió de bosc al costat de zones industrials i sobre la riera de Rubí a l'extrem sud del terme municipal. La coberta vegetal està formada per un bosc de pins. Destaca la timba creada per l'acció erosiva de la riera de Rubí, que deixa visible la sedimentació formada per una formació lacustre del Terciari, on Jaume Almera va distingir tres formacions: 1. Conglomerat amb elements grossos i pissarrossos travats per una pasta margosa rogenca. J. Almera, a finals del segle XIX, va recollir fragments d'Sciurus ceignousi, Acerotherium lemanense, Dremotherium sp. i Helix morogesi 2. Marga groga o grisosa alternant amb capes calcàries subcompactes amb fractura desigual i cavernosa, més primes a la base i de 2 a 3 metres de gruix després. J. Almera va recollir Planorbis sp. I Bithynia sp. 3. Psamnita disposada en capes de 2 o 3 metres de gruix, alternant amb bancs d'argila del mateix gruix, que en alguns puns es transformen a conglomerats poligènics (MORO, 1990).

A l'extrem de la timba, al costat dels terrenys de can Jardí aflorava un estrat de pissarres paleozoiques, que formen la base de la geologia rubinenca, però que avui ha desaparegut pels abocaments a la riera, encara que l'acció erosiva pot fer que torni a afloraren qualsevol moment.(MORO, 1990).

Descrit per J. Almera el segle XIX essent una de les primeres formacions terciàries en a ser descrites al nostre país.

ALMERA, Jaume (1895) Memòria de los depósits pliocénicos de la cuenca del Bajo Llobregat. CARRERAS CANDI, Francesc (sense data) Geografia General de Catalunya, Barcelona. MORO I GARCÍA, Antonio (1990) Catàleg de restes arqueològiques i zones d'interès geològic del terme municipal de Rubí, Rubí, document mecanografiat, Centre d'Estudis Rubinencs - Ajuntament de Rubí.