Torres de les Ferreres Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Núria, 1-3, Passeig de Catalunya, 12

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-135
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Regular
La segona casa del carrer Núria es troba en estat d'abandó.
Inexistent
Difícil
Residencial
Privada
8143102DG3284S0001ZQ / 8143104DG3284S0001HQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Les Torres de les Ferreres van construir-se a principi del segle XX. Són tres edificis aïllats construïts segons les mateixes dimensions i característiques constructives. Consten d'un sol nivell d'alçat i tenen la coberta a quatre vessants. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat i incorporen una motllura decorativa a la part superior. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, amb les obertures de diferent tonalitat, excepte a la primera, on s'ha repicat el revestiment i s'ha deixat amb pedra vista. Estan envoltades per un pati i tancades amb murs de pedra. El ràfec està acabat amb cabirons.

Les cases van ser construïdes per les nebodes d'en Pere Grifell, ferrer d'ofici, motiu pel qual es coneixien com les Torres de les Ferreres.

GARCIA-PEY, E. (1997). Aiguafreda: els noms tradicionals (recull onomàstic). Temes Aiguafredencs VII. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.