Torre del Veguer
Sant Pere de Ribes

  Garraf
  A l'oest del terme de Sant Pere de Ribes

  Coordenades:

  41.25099
  1.73457
  393979
  4567392
  Número de fitxa
  08231 - 2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Contemporani
  Historicista
  Segle
  XIV-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Defensa
  BCIN. R-I-51-5665 (Decret 22/04/1949 BOE 05/05/1949)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 1721
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  002511100CF96G0001AG
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  El casal de la Torre del Veguer està situat a l'extrem de ponent del terme de Ribes. És un edifici aïllat de planta rectangular que es composa de diversos cossos superposats. Consta de planta baixa, pis i golfes i cadascun dels cossos disposa d'una coberta independent. El frontis està compost de cinc eixos, dels quals el de llevant es correspon amb una torre quadrangular de quatre nivells d'alçat. Aquesta s'obre amb un portal d'arc de mig punt de dovelles encoixinades, sobre el qual hi ha un finestral d'arc pla arrebossat amb sortida a un balcó suportat per quatre mènsules. La barana del balcó està decorada amb motius circulars enllaçats que incorporen flors de lis al seu interior. A sobre el finestral trobem un guardapols d'arc apuntat, dins el qual hi ha el relleu d'un escut heràldic de pedra. Seguint el mateix eix, trobem tres petits òculs i una finestra triforada amb guardapols. La torre queda rematada per una barana de merlets que sobresurt del plom del mur, de les mateixes característiques que les que coronen les garites de les quatre cantonades. Estan obertes amb espitlleres i queden suportades per mènsules i arcuacions cegues. Els tres eixos centrals del volum principal es distribueixen de forma simètrica, amb el portal d'arc de mig punt adovellat al centre. Damunt la clau s'observa un nou escut heràldic de marbre. A banda i banda del mateix hi ha una petita finestra d'arc pla arrebossat, mentre que al pis hi ha tres finestrals d'arc pla arrebossat amb guardapols. El nivell de les golfes s'obre amb tres grups de tres finestres cadascun, totes d'arc pla arrebossat. Aquesta part queda coronada per una cornisa dentada. El cos de ponent té la base definida per dos grans contraforts atalussats, sobre els quals hi ha un finestral gòtic amb arcs trilobulats i columnetes de capitells decorats amb rosetes. El cos està acabat amb un capcer irregular de formes esglaonades. Seguint el mateix cos per la façana de ponent, per on es prolonga un dels contraforts, trobem un altre contrafort atalussat i una finestra biforada sense columneta. El capcer del remat també presenta formes esglaonades i un òcul tapiat. Una part de la façana de ponent queda tapada per un cos de planta rectangular d'un sol nivell d'alçat, que presenta dos portals amb guardapols i dos òculs. A la façana de llevant, sota la torre, hi ha adossada la capella, que també té el coronament emmerletat. Les façanes laterals i posterior s'obren amb finestres d'arc pla arrebossat, les del pis amb guardapols, disposades de forma simètrica. La cornisa dentada del cos central ressegueix el ràfec de la resta de l'edifici. El revestiment dels murs és de pedra vista a la planta baixa del volum principal i als contraforts, mentre que la resta presenta un arrebossat de color rosat. Els nivells de forjats es troben distingits a l'exterior a través de cornises. La cantonada de ponent té el parament vist de carreus escairats. A l'interior es conserven els paviments de tova

  La Torre del Veguer ha estat identificada amb la Quadra d'Escortey, documentada des de l'any 1358, quan n'era senyor de Guillem de Cortei. A finals del segle XIV, va passar a mans dels Avinyó. L'any 1410 Jaume d'Avinyó va fundar-hi el monestir de Sant Jeroni de Montolivet. El llinatge dels Avinyó va entroncar amb els Vilafranca, veguers del Penedès, a partir del casament de Jerònima d'Avinyó amb Lluís de Vilafranca. A partir d'aleshores, la casa va començar a denominar-se la Torre del Veguer. A principi del segle XVII, va ser adquirida per la família Desmassières i Fernández de Santillán, comtes de Torralba i marquesos de Montellà. La família Desmassières va fer una gran reforma sobre l'edifici primitiu convertint-la en un gran palau d'estil historicista. L'any 1878 la van vendre a Josep Ferrer Vidal, industrial de Vilanova que va exercir diversos càrrecs destacats, com de President de la Caixa de Barcelona i de Foment del Treball. Actualment es troba en mans de la mateixa família i acull el Celler la Torre del Veguer.

  CATALÀ, P. (1990). Els Castells Catalans. Barcelona: Rafel Dalmau. DIVERSOS AUTORS (1991). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El Baix Penedès. El Garraf. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Pere de Ribes (Garraf). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.