Rocadenbosch Lluçà

Osona
Sector central del terme municipal
A 2000 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 11'100

Coordenades:

42.07384
2.0404
420620
4658420
08109-16
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament de Lluçà, 2001
Sí, IPA. 22906
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 012A00024
Jordi Compte i Marta Homs

Rocadenbosch està situada en un punt lleugerament elevat dins la vall del rec de Muntanyola, al nord-est del puig Martorell.
Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruït de múltiples ampliacions amb nombrosos volums i estructures adossats al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
La façana principal, orientada al sud, conté a la part central i a nivell de planta baixa un portal d'arc de mig punt adovellat i una espitllera apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha una finestra balconera emmarcada amb pedra bisellada i una finestra emmarcada amb pedra motllurada sobre el portal. A nivell de golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i una finestra emmarcada amb pedra bisellada. La part dreta de la façana conté una eixida adossada amb pilars de pedra treballada a la meitat inferior i de pedra bisellada a la superior. A nivell de planta baixa hi ha una espitllera apaïsada emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i un gran portal d'arc de mig punt emmarcat amb pedra tosca que forma un pas cobert. Al primer pis, a l'interior de l'eixida, hi ha diverses obertures emmarcades amb pedra bisellada, dues de les quals amb la data de 1744 inscrita. A l'extrem dret sobresurt perpendicularment una estructura reformada com a habitatge que en la seva façana oest, sota el pas cobert, conté una porta emmarcada amb pedra bisellada i llinda de fusta bisellada amb la data de 1815 inscrita. Per sobre l'estructura hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada al primer pis i una altra a les golfes. A l'extrem esquerre de la façana sobresurten perpendicularment diverses estructures adossades a l'extrem sud de les quals hi ha la pallissa, sustentada amb pilars de pedra treballada, un amb la data de 1788 inscrita, i pilars d'obra vista. Per sobre aquestes estructures hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada a nivell de golfes. Davant aquesta façana hi ha una era enrajolada que acaba en punt rodó al seu extrem sud, on es troba delimitada per un mur de maçoneria de pedra coronat amb blocs de pedra treballada, en un dels quals hi ha la data de 1738 inscrita.
La façana est es troba dominada per un volum adossat i diverses estructures. En el volum adossat i a nivell de planta baixa hi ha una porta i tres finestres ovalades reformades. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, la de la dreta amb la data de 1763 inscrita junt amb una creu intercalada, i a les golfes una finestra emmarcada amb pedra bisellada. A la dreta la façana forma un queixal i apareix una part del volum principal. En aquest tram de façana i a nivell de planta baixa hi ha una porta emmarcada amb pedra treballada amb una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada just a sobre, una finestra emmarcada amb pedra treballada i una espitllera emmarcada amb monòlits de pedra treballada sota el pas cobert que hi ha entre volums. Al primer pis hi ha tres finestres, una de les quals emmarcada amb pedra bisellada i una altra amb pedra bisellada i ampit de pedra, i amb la data de 1777 inscrita. A les golfes hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra bisellada i ampit de pedra.
La façana nord mostra el volum principal al centre, dividit en tres parts, el volum adossat a l'est a l'esquerre i un petit volum adossat a la dreta. En la part esquerre del volum principal, i a nivell de planta baixa, hi ha un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada, una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i una obertura d'arc rebaixat emmarcada amb maó i brancals de pedra treballada. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada amb la inscripció "AÑO 1897 J.R." a la llinda.

(Continuació descripció) A la part central del volum principal hi ha la cisterna adossada, amb una obertura d'arc de mig punt emmarcada amb pedra treballada a nivell de planta baixa, on també hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada. Al primer pis hi ha una eixida per on s'accedeix a la part superior de la cisterna, i que es troba sustentada amb un pilar central de pedra bisellada on hi ha la data de 1687 inscrita. A la part dreta del volum principal i a nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i un portal d'arc rebaixat emmarcat amb pedra treballada amb la inscripció "MP 1948" a la clau de l'arc. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb pedra bisellada i ampit motllurat. A l'esquerre de la façana principal, formant un queixal, hi ha el volum adossat a l'est que forma un pas cobert entre volums, en aquesta façana amb un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, les dues amb inscripció en la que hi ha intercalat un cor travessat per una creu, en la de l'esquerre "LLUSIA ROCA Y SABATES" i en la de la dreta "FRANco ROCA D.B.". A nivell de golfes hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit de pedra. Uns metres davant la façana hi ha diverses estructures, la major part bastides modernament, i un mur de maçoneria de pedra amb un carreu integrat en el que hi ha la data inscrita de 1694.
La façana oest es troba dominada per un petit volum adossat, que correspon a una masoveria. A nivell de planta baixa hi ha tres finestres emmarcades amb pedra bisellada, una amb la data de 1726 inscrita a la llinda, i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la data de 1786 inscrita. El primer pis es troba arrebossat i conté obertures reformades. A la dreta hi ha diverses estructures adossades bastides amb murs de maçoneria de pedra al final de les quals hi ha la pallissa, a l'extrem sud.

Rocadenbosch es troba documentada des de l'any 1356. Torna a aparèixer documentada en el llistat de caps de casa súbdits del monestir de Lluçà del 22 de novembre de 1406, sota el nom de Pere Roca d'en Bosc, i en els fogatges de 1497 i 1553.

FERRER, M. Àngels i SURINYACH, Miquel (1996). La morfologia territorial i el patrimoni històric-arquitectònic del terme de Lluçà. Ajuntament de Lluçà (inèdit).
IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
MASRAMON, Ramon (1990). El Lluçanès Central. Història de la baronia de Lluçà. Ajuntament de Prats de Lluçanès.
PLADEVALL, Antoni (1997). Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana. Impremta Sellarès (Torelló).
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Lluçà. 2007.
Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Lluçà. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el juliol de 2008.