Rectoria del Mujal
Navàs

  Bages
  El Mujal, carrer de Baix
  Emplaçament
  Carretera o pista forestal de Navàs al Mujal i Castelladral. A 1 km de Navàs.
  371

  Coordenades:

  41.89037
  1.85391
  404920
  4638239
  Número de fitxa
  08141 - 373
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVI-XXI
  Any
  1567
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Pla Especial Urbanístic de Protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages), 2018, amb el núm. 02.02.EA. Nivell 2. Conservació. Nivell 6. AEA
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  5084104DG0358S0001GE
  Autor de la fitxa
  Jordi Piñero Subirana

  Antiga rectoria de l’església parroquial de Santa Creu del Mujal, adossada a la mateixa església per la part de ponent. És un edifici de planta rectangular (amb planta baixa més dos pisos) que té adossat a la part davantera un cos més baix i, al davant, un barri o lliça amb portal exterior.

  La façana principal, orientada vers migdia, queda pràcticament tapada pel cos davanter, de construcció més moderna (possiblement del segle XIX), de manera que l’entrada principal es troba desplaçada al costat esquerra. Consisteix en un portal rematat amb arc escarser format per tres dovelles, i al seu damunt té una finestra. El cos davanter és actualment la part més visible i fa les funcions de façana principal. S’estructura en tres eixos d’obertures, amb un balcó al pis superior.

  L’edifici pràcticament no té visibilitat perquè queda adossat o tapat per les cases adjacents. La façana de llevant, al costat de l’església, consta d’un eix d’obertures, amb un portal de llinda plana i una antiga finestra (recentment transformada en balcó) amb una inscripció de grans números que indica l’any 1567. La façana de ponent gairebé no té perspectiva, ja que hi passa un estret corredor que la separa de les cases veïnes de cal Manel i cal Sastre. En aquest pany de paret hi diverses finestres amb ampits sortints i emmarcades amb pedra carejada. Per la part posterior la casa té adossats cossos més baixos amb una terrassa.

  L’interior ha estat rehabilitat recentment per adequar-hi pisos de lloguer, excepte la primera planta, que ha quedat pendent. En una de les estances s’hi conserva un forn de pa.

  En una llinda de la façana est: 1567

  Informació oral facilitada per Enric Suades Escaler.

  Tot sembla indicar que l’edifici de la rectoria es va construir l’any 1567, tal com indica la inscripció de la llinda. Al segle XVIII s’hi devien fer reformes, i al XIX es devia aixecar el cos davanter, on antigament hi havia galliners. El pis on vivia el rector era a la primera planta. A la dècada de 1950, mossèn Jaume Freixa va llogar algunes parts de la casa a coneguts seus. Aleshores s’hi van fer algunes reformes.

  Entorn del 2008 l’edifici va ser objecte d’una rehabilitació integral per tal d’adequar-hi diferents pisos de lloguer. En aquestes obres s’han extret els arrebossats dels murs i s’ha rejuntat la pedra.

  BENET, Albert (1981). Fitxa de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Navàs). Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

  CAIXAL, ÀLVAR; VILAMALA, Imma i altres (2018). Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs (Bages). Ajuntament de Navàs. Fitxa 02.02.EA

  PIÑERO, J. (1994). Inventari del Patrimoni Arquitectònic i Històric de Navàs. Ajuntament de Navàs. Fitxa RU. 12.