Molí del Mig Santa Maria de Miralles

Anoia
A l'Est del terme, entre el Pla de Françola i el Bosc Negre, a tocar a la Riera de Miralles
A l'esquerra de l Riera de Miralles. S'accedeix per una carretera asfaltada des del pont de Françola
472

Coordenades:

41.51172
1.54253
378376
4596591
08257-13
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Legal
NNSS Ajuntament 2002. Projecte de Catàleg de Masies fitxa 16
IPAC 26446
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08257A00300036/000908000CF79F
F. Xavier Menéndez

Antic molí fariner i casa. L'edifici consta de dos cossos rectangulars juxtaposats en forma de L. El cos més antic, al N., on hi havia el molí, te forma rectangular i disposa de planta baixa i pis, a mes d'un semisoterrani. Presenta coberta de teules a doble vessant, i està disposat d'E a O. En l'extrem NE d'aquest edifici es conserva un àmbit semisoterrat en que s'aprecia encara una de les moles del molí ( actualment l'espai està ple de mals endreços i no es pot descriure). Per l'extrem SE s'hi adosa un cos rectangular, de dues plantes, i amb coberta de teula, en direcció N-S, corresponent a un moment posterior, que fa funcions d'habitatge (la porta principal es trova a llevant, un portal amb llinda de fusta i brancals de carreus). També presenta un cos corresponent a un cup de planta arrodonida, amb coberta a una vessant, adossat a les façanes posteriors dels volums nord i sud, a més d'altres tres petits coberts adossats.

La foto 3 (Mola ) correspon a l'IPAC Generalitat de Catalunya (Foto: agents rurals 2011). En aquest espai s'observa, gravada sobre una llinda de porta, de fusta, i dins d'una sanefa coronada per una creu, la següent inscripció: "ayn 1759" (ayn -amb l'n a l'inrevés- correspon a "any")

La data gravada que hem esmentat més amunt (1759) es confirma que el molí estava en funcionament, al menys, a mitjans del segle XVIII.
Segons el projecte de Catáleg de Masies el molí del Mig (fitxa 17) correspondria al "Molí de més avall" del Nomenclàtor de 1860. També apareix com a "Molino" al Mapa IGE DE 1914.
El molí del Mig, el molí de Dalt i Cal Serenes o el molí de Baix, van formar part de la finca de Mas
Françola. Aquests molins, al llarg dels anys, van patir els efectes de diferents aiguats, especialment els de Sant Bartomeu (1842), Santa Tecla (1874) i Sant Ròmul (1926) (Catàleg de Masies)

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble. Patrimoni Arquitectònic. Generalitat de Catalunya. Num. 26446 (Rev. 1993)
HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016