Mas les Comes
Sant Martí de Centelles

  Osona
  Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
  Emplaçament
  Costat de l'església de Sant Martí de Centelles, trencant a la C-1413.

  Coordenades:

  41.76621
  2.20553
  433963
  4624124
  Número de fitxa
  08224 - 27
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Segle
  XIV-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Restaurada
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 50901DG3222S
  Autoria de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Aquesta masia consta d'un cos central de planta rectangular d'uns 16 m per 14 m i diverses dependències annexes antigament utilitzades amb funcions agropecuàries i actualment com a estances o magatzems, ja que la casa és, avui en dia, utilitzada com a segona residència. La coberta d'aquesta estructura és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana orientada a migdia, amb una estructura de planta primer pis i golfes.
  La tècnica constructiva emprada és el mur de pedra calcària unida amb morter de calç i amb obertures de pedra picada. En referència a la coberta, aquesta és de bigues, teula aràbiga i rajoleta.
  La façana sud presenta adossat a dreta i esquerra dos cossos de planta rectangular (terrat i cobert a una sola vessant) formant una lliça de forma quadrangular, el que resta visible a la façana és un portal rectangular flanquejat per 2 finestretes amb reixa a la planta baixa i tres finestres al primer pis amb ampit motllurat on la central hi té també els montants i la llinda, i les dues restants una inflexió gòtica. Les obertures de les golfes seran més petites, es tracta de tres finestres la central, més enlairada. Com veurem, la resta de façanes també presenten elements gotitzants.
  La façana oest presenta 3 contraforts i dues finestres a la planta baixa, tres finestres al primer pis i tres més a les golfes, repetint la façana anterior. Mentre que la façana nord serà la més restaurada i presenta 2 portals rectangulars amb una finestra central a la planta baixa; dues finestretes entre aquesta planta i el primer pis, una altra finestra i una obertura d'arc rebaixat formant un porxo en el mateix primer pis, i finalment una finestreta de totxo amb llinda de fusta a les golfes sota el carener.
  La restant façana, a la banda est, presenta un contrafort i tres finestres a la planta baixa, dues espilleres i dos porxos a la part de les golfes.

  La història del mas les Comes es relaciona amb la propera església de Sant Martí de Centelles i amb la carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines, vertebradora de la població de la zona. Aquest mas apareix documentat junt amb nou masos més en els diversos fogatges del terme de Sancta Coloma de Scentelles. En el fogatge de 6 octubre 1553 per Pere Rovira batlle hi apareixen els noms de Joan Comes i Antoni Comes com a caps de família d'aquest gran mas. En el decurs de l'època moderna, l'esment documental d'aquest mas serà puntual, apareixent en diferents documents en relació a les seves propietats, i a les diverses compra-vendes.
  Després de passar per un període d'abandonament, i part de destrucció d'algunes de les seves estructures la masia passà entrat el segle XX a mans d'Alfons Amich i posteriorment a la família Torán que la restauraren i la convertiren en la seva segona residència. Dins la finca d'aquest mas hi entra el Castell de Sant Martí.

  IGLESIES, J. Els fogatges de 1553: estudi i transcripció, Josep Iglesies. Fundació Vives Casajoana.
  PLADEVALL, A. Els casals del Congost, Santa Coloma. Ausa vol. I. (1968-1971).
  PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
  SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.