Mas d'En Sol Santa Maria de Miralles

Anoia
Al centre del terme, entre Mas Retou i les Planes de Ca l'Erzet, al vessant S de Serra de Boscarró
Des del camí de les Planes de Ca l'Erzet (que surt de la C-37) i seguint cap el mas Ratou
560

Coordenades:

41.50728
1.51186
375808
4596141
08257-130
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Dolent
En ruïnes. Durant el 2015 està sent objecte de rehabilitació
Inexistent
Projecte de Catàleg de Masies fitxa 29
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad. 08257A00700017
F. Xavier Menéndez

Petit mas força enrunat, en procés de rehabilitació per a usos residencials. Te forma rectangular amb una orientació N-S amb una lleugera desviació SO-NE, amb façana i entrada principal al SE, pràcticament a migdia. La coberta, parcialment esfonsada, es a doble vessant, en direcció N-S amb el carener paral·lel a la façana principal. L'edifici presenta planta baixa i pis. Els paraments, arrebossats, són de pedra irregular, amb un acabat molt pobre i amb cantoneres senzilles i poc treballades. La porta principal, a la façana meridional, és estreta i presenta un arc rebaixat de maons. La finestra del costat i les dues de la planta pis són quadrades, obertes al parament, sense brancals. L'edifici presenta dos petits cossos afegits a la part SO, a l'esquerra de la porta principal. El més oriental està cobert amb teula amb una única vessant cap al NE. A la paret SO hi ha altres afegits, que semblen corrals. En un hi ha un dipòsit quadrangular soterrat. A l'exterior s'observa, prop de la casa, a l'oest, un cup circular de vi recobert internament amb cairons vidrats, ensorrat parcialment, A la part SO de l'edifici hi són visibles les accions de restauració en curs (paviment i teulada)

Aquest edifici va quedar abandonat i enrunat després d'uns luctuosos successos ocorreguts a la casa, escenari d'un terrible assassinat (un parricidi), molts anys enrera. La casa, ja en ruïnes, va ser objecte d'un intent no reexit de recuperació per part d'uns llogaters. La casa va romandre novament en abandó fins que a l'any 2014 la nova propietat ha iniciat obres de rehabilitació.

HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP. Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Document per a l'aprovació inicial. Servei d'Urbanisme de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Santa Maria de Miralles. Març 2016