Les Casetes d'en Mussons
Òdena

  Anoia
  Carretera BV-1031, Km. 17,050
  Emplaçament
  Zona sud-occidental del terme.

  Coordenades:

  41.60767
  1.6194
  384961
  4607138
  Número de fitxa
  08143 - 166
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Conjunt de cases de varis propietaris
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Les Casetes d'en Mussons és un raval constituït bàsicament per dos carrers en direcció
  est-oest. El carrer Major situat a una cota més baixa i un carrer posterior o de servei en
  una cota superior. Ambdós coincideixen a la banda de ponent en una zona per on es
  produeix l'accés al barri, comunicada amb la carretera BV-1031 i el Camí de Ca l'Enric. El
  veïnat disposa d'un espai públic a la seva banda de llevant on antigament es trobava la
  bassa del conjunt.
  A la banda de tramuntana del carrer Major es troben els habitatges. El cos central situat
  entre els dos carrers allotja els cups, cellers i corrals dels veïns. La banda de migjorn del
  carrer de servei està ocupada per alguna edificació auxiliar aïllada i un hort tancat amb un
  muret de pedra.
  A l'extrem nord del veïnat es troba una zona destinada a horts i a la banda sud del nucli hi
  ha una illa de planta allargassada on hi són bastides edificacions de factura més recent, les
  quals amortitzen unes antigues estructures.
  Totes les cases són habitatges unifamiliars de planta baixa i planta primera, amb coberta a
  dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana principal. Tots
  els habitatges tenen accés des del carrer Major. Els habitatges han estat reformats en
  època recent i la majoria presenten revestiments i obertures d'època contemporània.
  Cadascun dels habitatges és conegut amb un nom concret, els quals s'han modificat al
  llarg del temps. Els habitatges del carrer Major són Ca n'Agustí, Ca n'Estruch, Can Joan de la
  Marieta i Ca l'Alegre. Can Pere de la Font i Can Jepet són bastits a l'extrem de llevant del
  conjunt.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, l'any 1790, el propietari del mas Puigpessó i del mas Morrocurt,
  Jaume Mussons, haurà obtingut del duc de Cardona el permís per a edificar cases en un
  paratge del seu mas, al lloc anomenat l'Olivar o també els Puigs, a canvi del pagament
  d'un cens anual de 6 diners per cada casa construïda. La situació del futur raval també
  responia a les necessitats de tenir una via de comunicació al costat, com era el camí
  d'Igualada a Calaf, i l'existència d'aigua gràcies a la bassa allí existent. El raval tindrà dues
  etapes de creixement. Una primera fase que abraçarà els últims anys del segle XVIII i
  principis del XIX, i una segona fase concretada durant l'últim terç del mateix segle XIX.
  Segons l'autor, els pactes signats entre propietari i comprador, respecte a la urbanització,
  seran els següents:
  - Obligació de construir una casa en la peça de terra establerta.
  - Pagament d'un cens anual a l'hereu de Puigpessó.
  - Pagar el cens al duc de Cardona per raó de llicència per la construcció de la casa.
  - Obligació de l'adquiridor del terreny de compartir la paret mitgera.
  - L'adquiridor podrà utilitzar l'aigua de la bassa. La utilització de l'aigua tenia un cost de 15
  sous, ja inclòs en el cens anual.
  Els habitatges respondran a un model de creixement horitzontal. Tots seran cases de nova
  planta unifamiliars. L'estructuració interna de les casetes d'en Mussons serà força
  rudimentària. L'amplada depenia de la llargada de les bigues. Els baixos, en tots els
  immobles, consistiran en una entrada, una cuina, un celler, una establia i un forn. Un celler
  petit amb bótes de poca capacitat. L'accés al pis superior es feia per mitjà d'una escala
  interior, amb la qual s'accedia a tres habitacions que tenien poca il·luminació; aquesta
  venia de les finestres obertes a façana i de la part de darrere, L'últim pis, sota teulada de
  llates, de dues aigües, era l'anomenada golfeta, utilitzada en la majoria del casos com a
  botiga de blat. Les teules amb tortugues per a les canaleres també hi eren presents.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona