L'Aliberch de Dalt Muntanyola

Osona
Zona de l'Aliberch
Trencant a BV-4317 Aliberch-Bons Aires. Aliberch de Dalt s/n. 08505. Muntanyola.

Coordenades:

41.89858
2.18547
432435
4638837
08129-65
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XII-XVIII
Dolent
Presenta mal estat
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 003A00003
Anna M. Gómez Bach

Masia de planta rectangular orientada de oest a est, en un replà o elevació superior dins el conjunt arquitectònic format per el mas Aliberch de Baix. La distribució d'aquest mas segueix una estructura de baixos més pis i golfes amb una coberta a doble vessant, aiguavessant als costats, sobre ràfec de llosa local. Els murs són de paredat comú, amb algunes pedres carejades i rejuntat de morter, d'on destaca la presència de grans pedres cantoneres, situades als angles del mas. A la façana central trobem la portalada amb una llinda monolítica i brancals de carreus ben treballats; a ambdues bandes s'obren també un seguit d'obertures rectangulars, una per banda, i quatre finestres a la resta de pisos, de tamany similar amb llinda monolítica i brancals de carreus ben tallats i de lleixa motllurada, que acaben d'organitzar simètricament la façana. La distribució interna del mas ha estat parcialment alterada al convertir tot aquest edifici en estables pel bestiar, concretament bòvids. El cos afegit de la dreta de la façana principal, és de planta rectangular, de petites dimensions i amb coberta a dues vessants també utilitzat per a les funcions ramaderes. Davant l'edifici hi ha un petit espai obert o era que actualment ha perdut el seu ús.

La història i genealogia de l'anomenat mas Aliberch de dalt es troba estretament lligat al gran mas Aliberch de baix, actual casa de colònies, situada a un nivell inferior de l'altre edifici ja citat. Les evidències documentals del mas Aliberch de dalt es remunten al fogatge del 1553, moment en que apareixen els noms de 14 famílies de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola d'on es destaquen els noms de: Aliberch Subirà i Aliberch Jussà. L'aparició d'aquest topònim "jussà" indica la possible existència d'un segon mas, també pertanyent a la família Aliberch situat més o menys a prop de l'anterior i que podria correspondre al mas inventariat. La família Aliberch fou una de les famílies més importants de la zona de Muntanyola, atresorant gran quantitat de béns i propietats des de l'Edat Mitjana fins època moderna. Pel mas Aliberch de baix, la primera referència documental la trobem al 1240, moment en què es situa aquesta domus dins l'adscripció de la parròquia de Muntanyola. Aquest mas havia estat identificat com el possible casal o vil·la baixmedieval, esmentada en diversos moments en la documentació i que no ha estat localitzada. No es conserva documentació concreta per el Aliberch de dalt, però tant per les evidències arquitectòniques com pels paral·lels establerts amb l'altre mas, es pot dir que hauria experimentat una època de revifallla econòmica cap els segles XVII i XVIII, moment en què s'ampliaren les estructures arquitectòniques del conjunt i es crearen diversos annexes ramaders.

Fogatges de 1497 i 1553.