Jaciment arqueològic Bòbila Bonastre Martorell

Baix Llobregat
El Camí Fondo

Coordenades:

41.47691
1.91781
409645
4592266
08114-233
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Dolent
Destruït.
Legal
Decret 78/2002 del patrimoni arqueològic i paleontològic
CCAA 2512
Fàcil
Sense ús
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Troballa d'un sepulcre individual de fossa i d'un hipogeu col·lectiu amb un pou d'accés vertical i cambra funerària lateral, al nivell de la base del pou. Aquestes estructures van ser destruïdes en el moment del descobriment.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa B 03 BPU-05.BARP del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

L'any 1962 durant els treballs de l'extracció d'argila per a la bòbila propietat de José Bonastre Mestres, als camps situats a banda meridional de l'antiga carretera de B-224 de Martorell a Capellades, avui Rambla de les Bòbiles, es va localitzar un sepulcre amb una inhumació col·locada en posició encongida. Aquest enterrament tenia com aixovar un vas de ceràmica negrosa de factura grollera. Tot el conjunt va ser destruït en el moment de la descoberta. Un segon sepulcre, va ser trobat a mitjans del mes de setembre del mateix any i en aquesta ocasió tampoc va poder ser estudiat de manera acurada però es va poder recuperar una part de l'aixovar que va ser dipositat al museu municipal Vicenç Ros. Eduard Ripoll i Isidre Clopas van visitar l'indret i per les dades recollides sobre el terreny i les informacions aportades pels operaris de la bòbila, van arribar a la conclusió de que es tractava d'un sepulcre que tenia l'entrada en forma de pou, de 2 m de fondària, la base del qual havia estat reblerta amb pedres. A un dels costats s'obria la cambra funerària, l'entrada de la qual estava tancada per una llosa de pedra sorrenca, gairebé quadrada amb el costat superior una mica arrodonit, que van poder veure i que mesurava 1,10 m per 0,90 m. La cambra era gairebé circular, de 2,20 m de diàmetre i les parets d'1 m d'alçària eren verticals. L'estructura es cobria amb una volta, retallada a les argiles. A l'interior hi havia un mínim de 10 inhumacions, si bé només es va conservar 1 crani trencat i algunes mandíbules. Barrejades amb les restes òssies hi havia també 6 atuells ceràmics, 3 carenats, 1 hemisfèric amb mameló, 1 cilíndric amb nansa i el sisè desconegut ja que es va perdre i dos resquills de sílex. El mati del dia 18 de juny de 1996 es va realitzar una excavació preventiva amb motiu de la construcció d'uns edificis al lloc de la troballa. Aquests treballs van estar motivats per l'aparició d'una cavitat retallada a les argiles amb un rebliment format per pedra, grava i runa a la confluència de l'avinguda del Camí Fondo amb el carrer Doctor Lluis Gayà. Van ser finançats per l'Ajuntament de Martorell i l'INCASOL i dirigits per l'arqueòloga Marta Miró García. L'excavació va donar un resultat negatiu ja que no va detectar cap indici vinculat a la necròpolis neolítica.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.