Habitatges de la Colònia Can Bros Martorell

Baix Llobregat
C. Elies, C. Fontdevila Prat i Plaça del Llobregat

Coordenades:

41.4971
1.92129
409963
4594504
08114-122
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Regular
Algunes cases presenten cert estat de deteriorament per trobar-se deshabitades.
Inexistent
IPA 18565
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Els habitatges del carrer Elies són habitatges de planta baixa i planta pis amb una porta al nivell superior i un balcó amb barana metàl·lica al pis superior. Coberta de teula a dues aigües. Alguns habitatges tenen pati posterior.
Els habitatges del carrer Fontdevila i Prat estan abandonats i està previst el seu enderroc.
Els habitatges de la plaça del Llobregat són edificis de dues plantes amb coberta de teules. La porta d'accés a planta baixa i balcó amb barana a la planta pis.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 11 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Aquest conjunt d'habitatges de mitjans del segle XIX, s'articulen al voltant dels espais fabrils seguint el model d'industrialització anglès. La construcció d'aquest conjunt de cases es va dur a terme en dues fases: Miquel Elies va fer construir 12 cases al carrer que va prendre el seu nom; documentades per primera vegada l'any 1845. Les cases del carrer Fontdevila i plaça Llobregat es van construir entre el 1854 i 1858 seguint el model anglès dels "cottages" , col·locats d'esquena en doble renglera.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.