El Sanglas Vell Les Masies de Roda

Osona
Paratge dels Abeuradors, 08510.
Al nord-est del terme, península de Sant Pau.

Coordenades:

41.97432
2.33665
445041
4647138
08116-105
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Legal
BCIL (POUM, DOGC 5163 de 1/7/2008)
IPA, 23034
Fàcil
Residencial
Privada
08115A00400001
Jacob Casquete Rodríguez

Masia aïllada formada per dos cossos que formen una planta en forma d' L, envoltada per una tanca de pedra. El cos primigeni és de planta rectangular orientat llevant. Consta de planta baixa, pis, golfes i teulada de dos vessant amb el carener perpendicular a la façana principal on s'aprecien dos llucanes, una a cada aiguavés. La façana principal presenta diferents obertures d'arc a llinda, on destaca una d'elles a l'alçada del pis, on es pot llegir a la llinda una inscripció amb la data de 1619. La façana de tramuntana presenta més obertures rectangulars emmarcades amb grans carreus. La façana posterior, orientada a ponent, presenta fins a dotze obertures de diferents mides d'arc de llinda, emmarcades amb grans carreus vistos, que es troben repartides en els diferents nivells del parament. Com a element remarcable, a la cantonada sud-oest presenta adossada una garita circular de pedra amb un cossi motllurat. La façana lateral de migjorn presenta més obertures d'arc a nivell on en destaca una amb la llinda inscrita amb l'any 1634 acompanyat de les sigles IHS i un creu. Tot aquest cos és arrebossat, encara que a la major part del parament l'ha perdut i es pot apreciar que és bastit amb pedres desbastades de mides grans i mitjanes que no formen fileres regulars i que estan lligades amb morter. Cal remarcar que les obertures, com ja s'ha comentat, estan bastides amb grans carreus vistos. El cos secundari està adossat pel seu lateral a la façana principal del cos primigeni, en els seu extrem sud. Aquesta és de planta rectangular i consta de planta baixa, pis, golfes i teulada d'un vessant. Aquest presenta un passadís d'orientació est-oest, cobert per una volta rebaixada, a l'alçada de la planta baixa, que connecta l'exterior de la masia amb l'espai que crea la planta en forma d'L i la tanca de pedra. La façana de tramuntana presenta una sola obertura a l'alçada de pis, d'arc a nivell amb una creu i la data 1708 inscrita a la llinda. A la façana de migjorn s'aprecien dos obertures més, també d'arc a nivell emmarcades amb carreus. Tot aquest cos és d'obra vista, bastit amb pedres desbastades de mida gran i mitjana, que no arriben a formar fileres regulars i que estan lligades entre elles amb morter, exceptuant les obertures, on s'utilitzen carreus de bella factura. Per últim, cal esmentar que al parament de llevant d'aquest cos, se'n adossa un altre bastit amb pedra i disposat a mode de porxo amb teulada d'un sol vessant.

Antic mas anomenat els Angles, ubicat en un lloc privilegiat a dalt d'un turó del que es té constància documental ja des del segle XIV i es continua esmentant en diferents documents del segle XVI i XVII (ROVIRA 2005: 69, 76, 77). L'època d'esplendor econòmic dels Sangles, a deduir per l'arquitectura, deuria ser al segle XVII-XVIII quan es produí la reforma més gran de la casa, com ho testimonien les diferents dates que s'aprecien, que segurament fan referència a les diferents remodelacions i ampliacions del mas: 1619, 1634, 1708.

H. M. TALLER D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ S. L (2008): "Catàleg de béns d'interès històric, arquitectònic i paisatgístic". POUM de Les Masies de Roda de 30 de abril de 2008, Vic. IPA. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Les Masies de Roda, 1981. ROVIRA I MONTELLS, J. M. (2005): Les Masies de Roda. Història del nostre poble. Edita l'Ajuntament de les Masies de Roda, Masies de Roda.