El Molí, la nau i la bassa Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
Camí del Molí, 45-47, 08184 Palau-solità i Plegamans.
08156-67
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 1.03. BPIM.
Sí, IPA.: 32801.
Fàcil
Residencial
Privada
1450807DG3015N0001XK
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Es tracta d'un conjunt arquitectònic que es composa de dues edificacions i una bassa.
L'edifici principal anomenat "el Molí", consta de planta baixa i un pis. AI costat dret de la façana principal hi havia un antic molí d'aigua, avui parcialment desaparegut, del que probablement es conserven restes al soterrani. Aquesta edificació ha sofert diferents modificacions i ampliacions al llarg del temps i no conserva el seu aspecte original.
Davant de la casa, es troba la segona edificació (de mitjans del segle XIX), anomenada "el Magatzem" o "la Nau".
Aquest edifici que és de planta baixa rectangular, conserva el seu aspecte original amb murs de maçoneria de pedra.
Antigament tenia petites construccions annexes però, actualment, han desaparegut per manca de manteniment, i es troben totalment en runes.
En la part posterior del Molí, hi ha una bassa d'aigua realitzada de maçoneria, en força mal estat. En l'actualitat encara es poden observar les diferents parets d'aquesta bassa entre la malesa. Aquesta bassa servia per acumular l'aigua, que provenia del rec i de la canalització, realitzada amb parets de maçoneria i coberta amb volta, per tal de fer funcionar el molí.
Possiblement, la casa del Molí originalment era feta de maçoneria i de fang; no obstant, en l'actualitat es troba arrebossada, cosa que fa pensar en una modificació estructural força important del seu estat original.
La nau té una estructura de murs portants de maçoneria de pedra i forjats, amb entrebigats de fusta.
La bassa i la canalització estan fetes de maçoneria.
L'edifici del Molí presenta una coberta inclinada d'una vessant amb teula àrab, de factura contemporània. En canvi, la nau conserva la coberta original, inclinada a dues vessants, amb teula àrab.
La façana de l'edifici del molí presenta un acabat arrebossat i pintat.
La nau té les façanes amb l'acabat de maçoneria de pedra.
No es té informació de l'estat de conservació de l'interior del Molí.
La nau sembla que es troba en mal estat, principalment a l'interior. Les petites construccions annexes a aquesta nau es troben en runes.
Es poden trobar restes de les moles del molí en el paviment exterior.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Aquesta construcció era l'únic molí d'aigua potable del poble. Tanmateix, el "Magatzem" també va ser un lloc important, ja que es feien les festes majors i altres celebracions.
Aquesta casa va pertànyer al Marquès de Sentmenat; i quan Quan Francesc Olivé (pare de l'actual propietària), va arribar a la casa ja hi havia el molí. Forma part de les dependències d'una casa de pagès.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2009) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Palau-solità i Plegamans).
ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.