Edifici al carrer de Sant Llogari, 13 Castellterçol

Moianès
C. de Sant Llogari, 13.
726 m

Coordenades:

41.75099
2.1178
426654
4622506
08064-276
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Sí. IPA: 28714.
Fàcil
Residencial
Privada
6727621DG2262N0001AI
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis (originàriament el segon pis eren les golfes). La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
Les obertures de la planta baixa i del primer pis són quadrades, amb llinda i brancals de pedra treballada.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada, deixant a la vista els elements de ressalt.

La manufactura de la llana i el negoci del gel van experimentar un gran desenvolupament al municipi durant el segle XVII, fet que va provocar que molts joves provinents del camp s'instal·lessin al poble, amb el conseqüent creixement del nucli urbà. El carrer de Sant Llogari és l'eix vertebral del nucli històric.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).