Edifici al carrer de Moià, 54 Castellterçol

Moianès
C. de Moià, 54.
692 m

Coordenades:

41.75562
2.11911
426768
4623018
08064-161
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
6831227DG2263S0001MP
Virgínia Cepero González

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a la línia de carrer.
El portal i la finestra del pis superior són rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter, arrebossada i pintada.

PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).