Cases del carrer Salvador Dachs, 3-5-7 Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Salvador Dachs, 3 a 7

Coordenades:

41.76786
2.2506
437711
4624274
08014-183
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
7945016DG3274N0001ES / 7945015DG3274N0001JS / 7945014DG3274N0001IS /
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Les cases dels números 3, 5 i 7 del carrer Salvador Dachs van construir-se durant la primera meitat del segle XX sota la influència de l'estètica noucentista. Van bastir-se seguint la mateixa tipologia, a les quals s'hi incorporaren petites variacions. Consten d'un sol nivell d'alçat i tenen la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos, definits per obertures d'arc escarser arrebossat, excepte a la casa número 3 que són d'arc pla. A la casa número 5 les obertures estan emmarcades amb una motllura decorativa, mentre que les del número 7 s'emmarquen amb motius pintats. El frontis queda rematat per una cornisa senzilla i els forats de ventilació de la coberta. El tractament dels murs és arrebossat i pintat amb un sòcol de pedra. El ràfec està acabat amb cabirons, amb mosaics intercalats a la casa 5.