Casa Marcet Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Avinguda de Tarragona, 40

  Coordenades:

  41.34326
  1.69671
  390961
  4577683
  08305-115
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  XIX
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5044
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Ref. cad.: 13318CF9717N
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular compost d'un cos principal central i dos cossos laterals adossats a les mitgeres. Cos principal format per tres crugies amb planta baixa, dos pisos i golfes; coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, de la que sobresurt una torratxa.
  Façana principal composada simètricament a partir de tres eixos verticals amb portal d'arc rebaixat central i dues finestres adintellades a la planta baixa. A la planta principal, destaca una balconada de tres obertures adintellades. A la segona planta, trobem tres balcons d'obertura única adintellada i a les golfes, tres petites obertures rectangulars. Ràfec de coronament.
  Parament de la planta baixa fet a base de bandes horitzontals i la resta és llis.

  La seva construcció es pot situar a la dècada dels seixanta del segle XIX.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.