Casa Marcet Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Avinguda de Tarragona, 40

Coordenades:

41.34326
1.69671
390961
4577683
08305-115
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XIX
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 5044
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 13318CF9717N
Jordi Montlló Bolart

Edifici entre mitgeres de planta rectangular compost d'un cos principal central i dos cossos laterals adossats a les mitgeres. Cos principal format per tres crugies amb planta baixa, dos pisos i golfes; coberta a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal, de la que sobresurt una torratxa.
Façana principal composada simètricament a partir de tres eixos verticals amb portal d'arc rebaixat central i dues finestres adintellades a la planta baixa. A la planta principal, destaca una balconada de tres obertures adintellades. A la segona planta, trobem tres balcons d'obertura única adintellada i a les golfes, tres petites obertures rectangulars. Ràfec de coronament.
Parament de la planta baixa fet a base de bandes horitzontals i la resta és llis.

La seva construcció es pot situar a la dècada dels seixanta del segle XIX.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.