Casa Manén Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. del Castell, 93, 08184, Palau-solità i Plegamans.
08156-39
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1932
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM (2015), nº 6.08.EAD.
Fàcil
Residencial
Privada
1745201DG3014N0001WQ
Joan Vicens Tarré/Michelle Bianco Barazarte

Edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i una planta pis, amb una torre adossada de tres plantes. La coberta de l'edifici principal és de teula ceràmica aràbiga, a quatre vessants; la de la torre és també a quatre vessants, de teula àrab, en forma piramidal. Les teulades ténen un ràfec molt elaborat.
La façana principal presenta una porta i vàries finestres rectangulars. A cada costat de la torre hi ha un conjunt de tres finestres en forma d'arc rodó.

Consta al Catàleg de béns a protegir, POUM (2015), com a EAD (Element Arquitectònic a Documentar): no subjecte a la seva protecció i conservació, però si fós objecte d'algún tipus d'intervenció urbanística s'hauria de realitzar una documentació completa.
Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

Segons cadastre, la casa es va construir l'any 1932; i així ho corroboren els plànols originals del projecte i la petició de llicència d'obres, que es troben a l'arxiu municipal.

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.