Casa de la plaça Major, 6 Olèrdola

Alt Penedès
Pl. Major, 6. 08734 Moja

Coordenades:

390470
457570
08145 - 226
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
0558215CF9705N0001HQ
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Casa d'estil eclèctic construïda a finals del segle XIX. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Al frontis hi ha un contrast entre el primer i el segon nivell, ja que el primer és molt auster i el segon està profusament decorat. Així, a la planta baixa, s'obre amb dos portals d'arc pla emmarcats amb una motllura. Sobre el seu eix hi ha dos finestrals d'arc pla, emmarcats amb motllures amb motius florals en relleu. Cadascun d'ells té sortida a balcons sostinguts amb mènsules decorades i estan delimitats amb baranes de forja. A la part central del frontis hi ha un altre finestral, de les mateixes característiques que els anteriors, però d'inferiors dimensions. Aquest cop, les mènsules sostenen l'ampit de la finestra. A banda i banda de cada finestra del pis hi ha una motllura a mode de pilastra estriada i capitells que sostenen un fris amb motius vegetals d'on arrenca la cornisa motllurada del coronament.A la part superior hi ha un capcer senzill. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat, imitant carreus al pis, i els elements decoratius de diferent tonalitat per tal de ressaltar-ne la visibilitat.