Casa al carrer de Sant Ramon, 3 Aiguafreda

Vallès Oriental
C. Sant Ramon, 3

Coordenades:

41.76523
2.25288
437898
4623980
08014-76
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Regular
El mur de tancament de la finca es troba deteriorat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8042003DG3284S0001YQ
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Torre senyorial construïda durant la primera meitat del segle XX. La casa està situada de forma preeminent respecte el nivell del carrer, separada d'aquest per un mur frontal amb una gran portalada de forja des d'on comencen les escales d'accés. És un edifici que es composa per diversos volums superposats amb cobertes i alçades diferents. El volum principal consta de planta baixa i dos pisos i està definit per un cos avançat porxat als pisos superiors. Aquest volum es prolonga per llevant amb un volum de mateixes dimensions, al costat de tramuntana del qual hi ha adossada una torre quadrangular de quatre nivells d'alçat i la coberta a quatre vessants. Entre el primer volum i la torre s'hi adossa un nou cos porxat de dos nivells d'alçat i barana de balustrada, sota el qual hi ha l'accés principal. Les obertures de la casa són d'arc pla arrebossat, excepte a la torre, on són d'arc mixtilini i formen grups de dos. A la façana de migdia les finestres presenten una motllura superior. El tractament dels murs és arrebossat i pintat. El ràfec està acabat amb cabirons. La casa està envoltada per un jardí amb un mur de tancament amb pilars d'obra.