Carrer Padró
Sant Fruitós de Bages

  Bages
  Sant Fruitós de Bages c/Padró. (08272 Sant Fruitós de Bages)
  Emplaçament
  A la vila de Sant Fruitós, al cantó esquerre de la crta. De Vic. Entre aquesta i la sagrera

  Coordenades:

  41.75108
  1.87225
  406239
  4622754
  Número de fitxa
  08213-3
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XXI
  Estat de conservació
  Regular
  Caldria una normativa urbanística que impedís construccions modernes, arquitectònicament descontextualitzades
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA nº 18 de Sant Fruitós de Bages
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 009A09000
  Autor de la fitxa
  Raquel Valdenebro Manrique

  Carrer d'estructura urbanística lineal, desenvolupada al llarg de l'eix que havia estat el camí que menava de Manresa a Vic. L'inici d'aquest carrer es troba a la sortida de l'antiga sagrera, passat el pont del torrent Bo, i s'extén en direcció Nord (Vic) de forma irregular al llarg d'uns 500 m. El carrer es troba parcel·lat en cossos a banda i banda, de gran profunditat, típica dels creixements lineals. Són edificacions unifamiliars, de planta baixa, primer i segon pis, amb 1 pati o hort al darrera. La coberta acostuma a ser d'una sola vessant. Originalment les cases acostumaven a ser aixecades en pedra, contituïnt un mur de parament irregular, on destacaven de forma més sòlida les llindes de portes i finestres, que acostumaven a ser monolítiques. És el cas del nº 68 o el nº 56, on el parament exterior s'ha arrebossat i pintat amb colors clars. Algunes de les cases guarden encara les dates de referència. Concretament s'han pogut localitzar les de 1696 (nº 44), 1723 (nº 56) i 1727 (nº 40), la qual cosa indica que el carrer es va anar formant entorn al segle XVII- XVIII. Actualment, encara poden apreciar-se algunes d'aquestes construccions al llarg del carrer, com és el cas dels nº 104, 92, 64, 56, que s'han conservat originals des del seu aixecament. En altres casos, aquestes cases han mantingut l'estructura i l'aspecte amb les façanes de pedra vista, però han sofert reformes estructurals, que han modificat els interiors. Malgrat això, conserven part de l'aire originari. És el cas dels nº 46, 44, 42 40 i 38 del carrer. En altres ocasions, s'ha optat per l'enderroc de l' edifici original i per l'aixecament d'un nou immoble totalment descontextualitzat de l'aspecte arquitectònic primer. Producte de l'observació arquitectònica des edificis, destaca el fet de que el primer tram del carrer, aquell que és més proper a la sagrera, entre els nº 1 i 30, conserva edificis de més gran envergadura que els de la resta de carrer. En el primer cas, es tracta de cases de gran tamany, moltes d'elles amb galeries obertes al primer i segon pis, o bé a l'alçada de les golfes, a l'estil de cases nobiliàries, o bé cases de pagès de grans dimensions. Algunes d'elles conserven elements arquitectònics d'envergadura com és el cas d'un gran portal adovellat (nº 19) . A diferència d'aquestes primeres cases del carrer Padró, a partir d'aquesta numeració, les cases són de dimensions molt més reduïdes, sempre entre mitgeres, i de construcció i envergadura molt més pobra i senzilla. Interiorment, la majoria de les cases deuen conservar encara estructures pròpies de la producció agrícola. Així pot observar-se encara en alguns solars enderrocats del carrer, on s'aprecien restes de tines.

  Inclòs a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya amb els nº 18. De l'observació detallada del carrer Padró, s'ha triat un seguit d'edificis que s'han considerat amb suficient categoria arquitectònica com per dotar-los d'una fitxa independent. És el cas dels nº 27, 23, 18, 19 i 6-8.

  L'origen d'aquest carrer cal buscar-lo en el camí ral que des de Manresa menava a Vic, i que es va anar edificant a banda i banda. Segurament el seu naixement devia produir-se entorn al segle XVI a les afores de la sagrera. Algun element arquitectònic conservat, com és el cas d'un portal adovellat al nº 19 del carrer així ho confirma. Si bé les dates inscrites a les llindes de les cases són de les darreries del segle XVII i XVIII, hem de creure que foren fruit de reformes d'aquest moment de recuperació econòmica. SALVADÓ (2003:277). L'any 1693 trobem escrit el nom de tres maneres diferents: "lo carrer del Pedró", "lo carrer vulgarment dit del Pedró" i "lo carrer vulgarment dit lo Padró". SALVADÓ (2003:281). És evident que el nom li ve d'un pedró que hi havia en algun indret per on passava el camí ral de Manresa a Vic. SALVADÓ (2003:277). El seu creixement i expansió va lligat segurament a l'auge econòmic dels segles XVIII i XIX. La seva morfologia es troba estretament lligada a la línia de l'antic camí ral que alhora era el límit d'un mas anomenat Mitjà. Els propietaris establiren patis de 5 m d'amplada per 40 m de llargada, amb la facultat de construir-hi la casa i un hort darrera seu. Aquests horts encara es poden apreciar a les cases de darrera de la carretera de Vic. Així sorgí l'actual carrer Padró. PLANES I BALL J.A (1998: 355)

  BENET I CLARÀ, A.; PLANES, J.A. (1988). "Sant Fruitós de Bages" a Història del Bages Vol. II. Ed. Parcir. Pàg. 333-378. BENET I CLARÀ.(1984). Sant Fruitós de Bages a "Catalunya Romànica". Vol. XI. El Bages. Pàg.404-443. BENET I CLARÀ, A. (1985). Història de Manresa. Dels orígens al segle XI. Manresa. GANDIA, J.; RUIZ, J. (2001). Sant Fruitós de Bages. Història en imatges 1898-1975. CEB. Manresa.