Carrer del Rosari o carrer Nou
Òdena

  Anoia
  Carrer del Rosari
  Emplaçament
  Centre del nucli antic d'Òdena

  Coordenades:

  41.60616
  1.64128
  386782
  4606942
  Número de fitxa
  08143 - 181
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament d'Òdena. Plaça Major, 2
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  Les edificacions del carrer són de planta baixa i planta primera i moltes disposen de planta
  segona, amb coberta de teula ceràmica tipus aràbiga. Les edificacions corresponen als
  primers assentaments construïts a peu del castell però durant aquestes últimes dècades
  han estat molt transformades. Ara bé, algunes de les edificacions mostren sota les
  diverses capes d'arrebossat, el paredat de pedra de guix que es va utilitzar per bastir els
  habitatges a l'eixample del poble.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, al llarg del segle XVIII, degut a l'expansió demogràfica, els
  propietaris dels grans masos donaran a cens o vendran perpètuament als petits pagesos
  una minúscula parcel·la de terra per a poder edificar-hi una casa de tipus unifamiliar, amb
  un pati a la part del darrera, per fer-hi un hort de secà o de regadiu, i a la vegada
  permetran accedir a les terres dels masos per la via de la rabassa morta. El tipus de
  fragmentació que tindrà el mas variarà segons la seva localització. Els masos més propers
  als pobles fragmentaran segons la demanda de terra per construir.
  Segons Xavier Jorba, Josep Serra propietari del mas i habitant al castell fins l'any 1785, obté el 23 de gener de 1796 del duc de Cardona la llicència per construir edificacions en la
  partida anomenada la Guixera, situada sota el mateix castell, on hi ha actualment els
  carrers de la Guixera i del Rosari. Els nous habitants hauran de pagar al duc un cens
  també de 6 diners anuals, pel permís concedit. La urbanització correspondrà a un model
  de creixement horitzontal amb cases unifamiliars. Els pactes que signaran propietari i
  compradors, respecte a la urbanització, seran en termes generals els següents:
  - Pagar un cens anual.
  - Obligació de l'adquiridor del terreny de compartir la paret mitgera. El veí haurà de pagar
  la meitat del cost de la seva construcció.
  - No poder obrir finestres ni forats a la paret de solixent.
  - El comprador haurà de pagar anualment el cens de sis diners al duc de Cardona, i
  qualsevol altra imposició.
  Els establiments del carrer de La Guixera i del carrer del Rosari es van iniciar a finals del
  segle XVIII (1798), però no va ser fins finals del segle XIX que es completà la seva
  urbanització (1882).
  Segons Josep-Vicenç Mestre "El carrer del Rosari també es coneix com carrer del Roser i com carrer Nou. Durant la Segona República es denominà Jaume Cortada, mestre que es va destacar pel foment de les idees republicanes i per la defensa de la formació dels pagesos al Centre Fraternal Instructiu.
  En aquest carrer hi havia a inicis de segle XX una ferreria i una fusteria, a més de tres
  sales de ball corresponents a diverses entitats (Flor de Maig, "Centro Católico" i "La Unión
  Odenense").
  Es van plantar unes moreres per tal d'implantar una activitat complementària a
  l'agricultura: la sericicultura o cria de cucs de seda per a l'elaboració del preuat fil de seda.
  Per tal d'alimentar-los fàcilment s'utilitzaven les fulles de les moreres. La seda s'utilitzava a
  inicis del segle XX per exemple per elaborar les cintes que adornaven els barrets de les
  senyores de l'època".

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1989): "Òdena comptava a principis de segle amb unes infraestructures socials envejables", Òdena, Butlletí d'Informació Municipal. Nova època, 17, Ajuntament d'Òdena, Òdena, pp.7-8.