Can Ventallols
Òdena

  Anoia
  Camí de can Ventallols o Ventaiols
  Emplaçament
  A la falda del puig d'Aguilera

  Coordenades:

  41.61603
  1.6687
  389083
  4608002
  Número de fitxa
  08143 - 93
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La manca de residencial diària provoca problemes de manteniment.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA, núm. 6.737
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A012000380000HT
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El volum principal ocupa l'espai central del conjunt i presenta una planta completament
  irregular, formada per un cos central i dos cossos adjunts a la masia, annex de tramuntana
  i annex de llevant, bastits en diferents fases, configurant un únic cos construït.
  El cos central allotja l'habitatge de Can Ventallols i està orientat a migjorn. Aquest cos
  mostra dues parts diferenciades: la part de llevant més estreta, i la part de ponent més
  ampla, que té un annex adossat a la façana de tramuntana.
  La part de llevant consta de planta baixa, planta pis i golfes amb coberta a dos vessants,
  amb teula àrab, i carener gairebé paral·lel a la façana. L'accés a l'habitatge es produeix per
  aquesta part a través d'un portal de punt rodó de carreus de pedra.
  La part de ponent també consta de planta baixa, planta pis i golfes, però degut al desnivell
  del terreny, amb baixada cap a l'oest, la façana lateral mostra una major alçada. Aquesta
  part té també una coberta a dos vessants amb el carener lleugerament paral·lel a la façana
  principal. Un tram de coberta segueix la inclinació del vessant nord fins a la façana
  principal, configurant un cos més alt que allotja una galeria a la planta sota coberta, amb
  dues arcades d'arc rebaixat.
  Tot i que la planta i la geometria de les cobertes mostren dues parts diferenciades, la
  façana de migjorn del volum principal presenta una imatge única, constituint la façana
  principal del casal d'època moderna amb un pati d'accés al davant. La façana principal
  està revestida amb un arrebossat pintat de color terrós. La façana és composta per un
  conjunt de balcons i finestres a la planta pis, i el portal d'accés i algunes finestres i
  accessos secundaris a la planta baixa. La majoria d'obertures disposen d'un emmarcat
  ornamental construït a tot el seu perímetre, pintat d'una tonalitat més fosca.
  Degut al desnivell del terreny, la façana lateral de ponent té més alçada i disposa d'un
  contrafort construït amb pedra a l'extrem nord. Aquest contrafort conté una petita fornícula
  a la part davantera i dues espitlleres en un lateral. Aquesta façana està revestida amb
  arrebossat pintat, mostra el paredat original en el basament i dóna a l'era del conjunt.
  La façana de tramuntana arrenca amb una gran alçada a la banda oest i a mesura que el
  terreny va pujant la seva alçada disminueix. Aquesta façana conserva el paredat irregular
  sense revestir i té tres finestres a la planta sota coberta i una porta d'accés a la planta
  baixa. La façana presenta un cos annex adossat que es descriu més endavant.
  La façana de llevant del volum principal té molt poca alçada, amb petites obertures que
  donen a la planta baixa i una porta d'accés a la planta pis, a la qual s'hi arriba mitjançant
  una escaleta exterior.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  L'origen d'aquest assentament es remunta, al menys, al segle XIV, època en què es
  documenta la propietat l'any 1340.
  Segons Xavier Jorba, "Can Ventallols disposava de diversos masos rònecs, alguns dels quals varen ser venuts durant el segle XV: Mercadal l'any 1479, Picamoles l'any 1492 i també el mas rònec de Llobetes.
  Una branca fadristerna se situarà al mas Batalleres, el qual prengué el nom de Ventallols
  del Pla, mas conegut actualment com a Can Marquès.
  El mas apareix documentat l'any 1340, essent el seu propietari Arnau Ventallols. La família
  Ventallols conservarà el mas fins a l'època contemporània. A la dècada de 1960, la
  propietat fou adquirida a la família Ventallols per Fernando Giménez
  Segons l'autor, un document de l'any 1739 permet conèixer com s'estructurava l'habitatge.
  La masia era molt semblant a la resta de les masies del terme. L'entrada al mas era
  ocupada per diferents estris agrícoles. Aquesta entrada servia per accedir a l'establia, on hi
  havia els animals de tir, al celler, a la cuina i a la botiga de cereals. A la planta superior, la
  sala presidia l'espai, des d'on s'entrava a les diferents cambres, entre les quals destacaven
  la cambra nova i la cambra gran.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona