Can Toni Jaume Fogars de Montclús

Vallès Oriental
La Costa del Montseny
Pel camí que surt del PK 6,5 de la carretera a Fontmartina.
585

Coordenades:

41.7511
2.41298
451195
4622308
08081-27
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
002204200DG52C0001YR
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, formada per planta baixa, pis i golfes. La coberta és asimètrica, a dues vessants, amb ràfec d'un rajol i una teula girada.
Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades amb ciment pòrtland, deixant a la vista els carreus carejats.
Hi ha diverses portes a la façana principal, una d'arc de mig punt de totxo vist, les altres d'arc rebaixat de totxo vist; a dues elles s'hi accedeix per escales adossades a la façana. En quant a les finestres, que es distribueixen amb una certa irregularitat, són amb llinda de fusta, brancals de carreus de pedra i lleixa emmotllurada, o bé amb brancals de totxo i llinda de fusta sense lleixa.
A la banda oest hi ha un paller de planta rectangular, amb coberta a dues vessants. A l'altell hi ha una biga de fusta amb la data "1760" inscrita.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081094.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.