Can Toni Jaume Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  La Costa del Montseny
  Pel camí que surt del PK 6,5 de la carretera a Fontmartina.
  585

  Coordenades:

  41.7511
  2.41298
  451195
  4622308
  08081-27
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  002204200DG52C0001YR
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta rectangular, formada per planta baixa, pis i golfes. La coberta és asimètrica, a dues vessants, amb ràfec d'un rajol i una teula girada.
  Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç, arrebossades amb ciment pòrtland, deixant a la vista els carreus carejats.
  Hi ha diverses portes a la façana principal, una d'arc de mig punt de totxo vist, les altres d'arc rebaixat de totxo vist; a dues elles s'hi accedeix per escales adossades a la façana. En quant a les finestres, que es distribueixen amb una certa irregularitat, són amb llinda de fusta, brancals de carreus de pedra i lleixa emmotllurada, o bé amb brancals de totxo i llinda de fusta sense lleixa.
  A la banda oest hi ha un paller de planta rectangular, amb coberta a dues vessants. A l'altell hi ha una biga de fusta amb la data "1760" inscrita.

  Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081094.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.