Can Tarabau Balenyà

Osona
Camí de Can Tarabau
Des del camí de Can Moianès a Tona, seguir a la dreta després d'unes naus

Coordenades:

41.841
2.23123
436174
4632409
08017-58
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Popular
XIV-XVII
Dolent
Està afectada d'aluminosi i la coberta es troba en mal estat.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
002208900DG33D0001XX
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El mas Tarabau és una masia d'origen medieval que va consolidar-se al segle XVII com una masia clàssica de tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis s'orienta a llevant i es composa segons tres eixos d'obertures, amb el portal d'arc de mig punt adovellat al centre. Aquest té un relleu amb l'anagrama de Crist a la clau. Els finestrals superiors són d'arc pla de pedra carejada, dels quals el central incorpora l'any "1689" a la llinda i algunes d'elles tenen un guardapols motllurat. La façana de migdia té adossat un cos porxat a la part superior. El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa, on s'observen restes del revestiment de morter de calç. A la façana de tramuntana hi ha diversos cossos annexes d'un nivell d'alçat, així com un volum sostingut per encavallades de fusta; tots ells en estat ruïnós.

El mas Tarabau formava part de la quadra de l'Aguilar, dins la qual consta als fogatges dels anys 1360, 1497 i 1553. Part de les seves terres estaven en mans del monestir de Sant Llorenç el Munt l'any 1337. En l'amirallament de 1862 hi consta que pertanyia a Mariano Riera i Alaball de Vic.

GINEBRA, R. (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360", Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs.
IGLÉSIES, J. (1979). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
IGLÉSIES, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
PLADEVALL, A. (1961). "El Monasterio de Sant Llorens del Munt", Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Ausonencs.