Can Suriol Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Santa Maria, 4
A l'alçada del km 14.3 de la Ctra. BP-2126
302

Coordenades:

41.42091
1.66363
388326
4586345
08085-215
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08084A05100046
Miquel Gea i Bullich

Gran casal format per un edifici que compta amb una gran ampliació pel costat de llevant (NE). L'edifici primigeni té planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre cap a migdia (SE). Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La disposició de les obertures d'aquesta façana és totalment simètrica. Tot i que les obertures aparentment estan totes emmarcades en pedra, tot sembla indicar que només és un afegit decoratiu relativament recent. Totes són allindades a excepció de la porta principal, amb un arc escarser. Les tres obertures de la planta pis son sengles balcons, el central lleugerament més gran que els laterals.
Pel costat de llevant (NE), l'edifici que acabem de descriure es troba desdoblat per un altre de dimensions pràcticament idèntiques o, si més no, molt similars. Aquest presenta també coberta de dos aiguavessos amb carener paral·lel a la façana principal, que s'obre també a migdia però que resta en gran part oculta per un annex que se li adossa per aquest costat. Està distribuït en planta baixa, planta pis i en una galeria amb cinc obertures en el pis equivalent a les golfes de l'edifici veí. Les obertures visibles en aquesta façana, tret de l'esmentada galeria, no se situen de forma simètrica.
Atenent a les característiques constructives descrites, situem la construcció dels dos edificis descrits en algun moment del segle XIX.