Can Sabater
Òdena

  Anoia
  Camí de can Sabater
  Emplaçament
  A peu dels contraforts de la serra de Rubió, sota el turó de la Costa Alta.

  Coordenades:

  41.63267
  1.62415
  385401
  4609908
  Número de fitxa
  08143 - 113
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Contemporani
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08142A006000010000HU
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  La casa Gran de can Sabater és l'edifici principal del conjunt de can
  Sabater configurat també per can Manuel Sabater i les cases de can Vives vell, can Vives nou i can Calvet.
  La casa Gran de can Sabater està configurada per un clos de planta aproximadament
  rectangular que conserva les restes de l'antiga masia i una edificació auxiliar separada del
  volum principal.
  El volum principal està constituït per un clos tancat on es troba el conjunt edificat a la
  banda de tramuntana i una esplanada amb una bassa de planta circular a l'extrem de
  migjorn. El conjunt edificat s'organitza al voltant d'un pati principal amb accés des de la
  banda de ponent. El pati principal comunica a través d'una escala amb un pati situat a un
  nivell més baix comunicat amb la zona de la bassa. El cos que allotja la residència dels
  propietaris, la capella, l'antic celler i un antic cobert, està situat a la banda de tramuntana
  del pati principal; la banda de ponent està tancada per un cobert que funciona com
  aparcament i a la banda de llevant hi ha un porxo i les escales que comuniquen amb el
  nivell més baix del conjunt. Aquest porxo té un segon porxo a nivell del pati inferior
  comunicat amb l'antic celler, situat a la banda de llevant del conjunt. Sota el pati principal
  es troba l'antic femer amb l'accés des de l'esplanada de la bassa.
  La casa Gran de can Sabater correspon a una ampliació realitzada als anys 70 pels
  propietaris del mas. Aquesta edificació es va bastir sobre l'antiga masia incorporant les
  estructures més primitives a l'edificació actual.
  La residència dels propietaris està situat a la banda nord del clos. L'edificació està orientat
  a migjorn i configura la façana més representativa del conjunt.
  Edificació de planta regular que consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb coberta a dues vessants de teula ceràmica tipus aràbiga i carener paral·lel a la façana
  principal. La façana principal és construïda amb paredat irregular vist i les obertures amb
  carreus de pedra tallada. A la façana hi ha un escut de pedra esculturada corresponent a la
  família Godó. Des del pati s'accedeix al vestíbul de l'habitatge a través d'un portal d'arc de
  mig punt. Al costat del portal es conserva un antic pou i una petita finestreta a cada banda.
  Una finestra a planta baixa, tres balcons a planta primera i dues obertures de la planta sota
  coberta completen la façana, reformada íntegrament a finals del segle XX.
  A planta primera es troba la residència dels propietaris amb una galeria que dóna a la
  façana de ponent i està situada, en part, sobre la capella. La galeria disposa de sis
  obertures d'arc de punt rodó i el seu revestiment de façana mostra uns esgrafiats amb
  motius ornamentals d'arquitectura clàssica que simulen una balustrada.
  A l'extrem nord-occidental del volum principal hi ha una torre. Edificació de planta
  quadrangular que consta de planta baixa i dues plantes pis amb coberta de pavelló
  acabada amb teula ceràmica. Els murs són de paredat irregular amb obertures de diferents
  dimensions i tipologies. La part inferior de la torre mostra un paredat de diferent tipologia
  que el de la part superior.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba, Can Sabaté és un mas de procedència medieval documentat des del
  segle XIII. "L'any 1276 el mas era propietat d'Arnau "Hoyastrosa", el 1338 de Pere Vidal
  Çaviastrosa i la seva esposa Margarida i, el 1403 de Nicolau Çaviastrosa. Coneguda
  actualment com Can Sabater, tenia el nom històric de mas Viastrosa".
  Segons Jorba, "l'edifici estava orientat vers el migdia i la seva estructura havia viscut
  canvis i reformes al llarg dels segles XVII i XVIII. El 1647 tenia un baluard que envoltava
  tota l'edificació dins del qual hi havia el corral dels ramats de llana i cabrum. Una vegada
  s'accedia a l'interior de l'edifici, l'entrada distribuïa les diferents dependències. A la planta
  baixa trobàvem l'establia, la qual podia encabir cinc animals de tir; el celler amb les seves
  bótes; el pastador; la botiga d'oli i el trull; el galliner i una pallissa. Pujant les escales
  accedíem a la primera planta, on la sala presidia l'espai. Des d'aquí s'anava a les diferents
  cambres per a dormir i a la cuina i al rebost".
  Segons l'autor, Nicolau Moragues, l'any 1535, deixarà el mas en herència al seu nebot
  Jaume Sabater, els hereus del qual mantindran el mateix cognom durant els segles XVII i
  XVIII.
  Segons informació oral, l'any 1876 la finca va ser venuda a Rafael Carol i Valls el qual
  posteriorment la va vendre a l'actual propietari.
  Abans de la gran reforma i ampliació del segle XX, en el conjunt de la casa Gran de Can
  Sabater hi vivien quatre famílies en quatre cases diferents vinculades a una antiga era. La era ocupava el lloc on hi ha la bassa; Can Paquets, situada a nivell de l'era, on es troba el
  porxo que precedeix el celler; Cal Masover, on hi vivia el masover Pere Ferrer i el pastor;
  Cal Tasanet i Cal Maco. Cal Maco era l'antiga masia situada en el lloc que ocupa l'actual
  residència i on vivia la mestressa anomenada amb el sobrenom de La Maca. Can Sabater
  disposava de diferents masos a càrrec de rabassers: Cal Paquets, situat al costat de la
  casa dels propietaris; l'antic mas de Can Calvet, actualment enderrocat, Can Vives i el Mas
  del Vent, on hi habitaven tres famílies: Can Josep Pons, Can Pasqual Pons i Ca la Rosario.
  Als anys 70 del segle XX, els propietaris del mas van bastir sobre les antigues estructures
  de la casa una residència de grans dimensions, la qual configura la imatge actual del
  conjunt. El projecte de la reforma de la casa el va fer l'arquitecte Josep Ribas i González i
  el del jardí Joan Pañella i Bonastre, director de l'escola de jardineria de Barcelona.

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona